QUALID

Formularz rejestracyjny

DANE FIRMY


DANE OSOBY KONTAKTOWEJ


Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77.

Jeżeli zostałeś wskazany we Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID (dalej: Program). jako osoba kontaktowa podmiotu, którego jesteś przedstawicielem, Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby Twój pracodawca mógł uczestniczyć w Programie oraz, aby bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz.

Jeżeli przystępujesz do Programu jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci uczestnictwo w Programie oraz aby bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Programie

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych możesz znaleźć TUTAJ.