Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych ze zgłoszeniem do programu QUALID

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) z siedzibą w Warszawie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

– listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa 

– przez e-mail: biuro@iab.org.pl 

– telefonicznie: 22 415 54 44  

2. Źródło danych 

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Ciebie albo od Twojego pracodawcy/ podmiotu, który reprezentujesz.  

Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko. 

 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Jeżeli zostałeś wskazany we Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID (dalej: Program).  jako osoba kontaktowa podmiotu, którego jesteś przedstawicielem, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

  • Twój pracodawca/ podmiot, który reprezentujesz mógł uczestniczyć w Programie Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości organizacji Programu, w tym na kontaktowaniu się z przedstawicielami podmiotów, które ubiegają się o przystąpienie do Programu. 
  • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

Jeżeli przystępujesz do Programu jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

  • umożliwić Ci  uczestnictwo w Programie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest jego niezbędność do wykonania umowy, którą z nami zawarłeś akceptując Regulamin Programu, w tym do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. 
  • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Programie – jeżeli powstanie spór dotyczący Twojego uczestnictwa w Programie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Jeżeli zostałeś wskazany we Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID jako osoba kontaktowa podmiotu, którego jesteś przedstawicielem, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie, w jakim będzie to powiązane z uczestnictwem podmiotu, którego jesteś przedstawicielem w Programie, a także w a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem podmiotu, którego jesteś przedstawicielem w Programie. , chyba że wcześniej wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych lub ustanie cel przetwarzania (np. podmiot, którego jesteś przedstawicielem zmieni osobę kontaktową). 

Jeżeli przystępujesz do Programu jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie, w jakim będzie to powiązane z Twoim uczestnictwem w Programie, a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Twoim udziałem w Programie. 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać Interactive Advertising Institute Sp. z o.o., ul. Puławska 39 lok. 77, 02-508 Warszawa 

Twoje dane osobowe będziemy także przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 
  6. jeżeli przystępujesz do Programu jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, przysługuje Ci prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 

Prawo wyrażenia sprzeciwu 

Jako że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. W celu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami ((dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.