IAB / MEC „WebTrack”

05/14/2015

Jeśli chcesz zwiększyć rozpoznawalność marki i zaangażowanie konsumentów – przeczytaj uważnie podsumowanie wyników raportu IAB / MEC „WebTrack”.

Jeśli chcesz zwiększyć rozpoznawalność marki i zaangażowanie konsumentów – przeczytaj uważnie podsumowanie wyników raportu IAB / MEC „WebTrack”. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, we współpracy z MEC A&I i MEC Interaction oraz wydawcami (ARBOinteractive, Grupa Gazeta.pl, Onet, WP.PL), w drugiej połowie roku 2012 zrealizował pilotaż projektu badawczego, którego celem jest pomiar efektywności wizerunkowej reklamy internetowej.

Pod lupę wzięto wpływ reklamy online na wskaźniki zaangażowania. Badanie to ma przybliżyć marketerom narzędzia graficznej reklamy cyfrowej z perspektywy procesu zakupowego. Wśród przebadanych kampanii znalazły się BoboFrut, Leroy Merlin oraz Olympus. Wszystkie trzy zanotowały wzrost wskaźników znajomości, zaangażowania i otwartości na zakup.

Badane reklamy online zwiększały znajomość marek

Zgodnie z modelem zakupowym (purchase funnel), który obejmuje ścieżkę od wiedzy o marce, po jej regularny zakup (repeat), podstawowym marketingowym wskaźnikiem efektywności reklamy jest znajomość marki oraz jej reklam. W badanych kampaniach zaobserwowano istotny statystycznie wzrost tych wskaźników w grupie, która spotkała się z reklamą internetową. Znajomość wspomagana marki była w tej grupie wyższa o 5 pkt.% (co daje 7% indeksu wzrostu), zaś znajomość wspomagana reklam o 11 pkt.% (73% wzrostu). Wskaźniki te rosły wraz z liczbą kontaktów z kreacją: wśród osób, które spotkały się z nią do 3 razy, poziom znajomości był porównywalny do wyników w grupie kontrolnej (czyli wśród osób, które nie spotkały się z kreacją), a w przypadku grupy, która spotykała się z kreacją najczęściej, indeksy wzrostu względem exposed w przypadku znajomości marki sięgały 13%, a w przypadku znajomości reklamy 147%. Zaobserwowano więc, że wskaźniki zaczynały wyraźnie rosnąć dopiero po kilku kontaktach z reklamą.
Wyniki pokazują, że kampanie osiągnęły kluczowy cel w procesie zakupowym – skutecznie poinformowały o markach lub przypomniały o nich, komunikując w określony sposób ofertę.

Wzrastało zaangażowanie i chęć zakupu reklamowanych marek

Reklamowane marki zostały ocenione także na poszczególnych wymiarach zaangażowania, które są kolejnymi, po znajomości, wskaźnikami w procesie zakupowym. Do oceny użyto skali od 1 do 5, ze środkiem skali, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie”, zaś 5 odpowiadało „zdecydowanie tak”. Na pytania te odpowiadały osoby, które zadeklarowały w sposób wspomagany znajomość reklamowanych marek, co oznacza – przypomnijmy – około trzy czwarte badanych. Przed oceną marek w kwestionariuszu nie zaprezentowano respondentom kreacji, tak więc ich opinie nie były wspomagane dodatkowym kontaktem z reklamą.

Wśród osób, które spotkały się z kreacjami w internecie (exposed), w przypadku każdego wymiaru zaangażowania zaobserwowano wyraźne indeksy wzrostu, maksymalny o 5%. Tyle samo wzrosła deklarowana gotowość do zakupu („biorę pod uwagę jej wybór”). W przypadku wszystkich wymiarów zaangażowania, podobnie jak podczas analiz znajomości, wraz ze wzrostem liczby kontaktów z reklamą obserwowano widoczny wzrost wskaźników. W badanych kampaniach warto więc było zwiększyć liczbę kontaktów z reklamą (np. 11 i więcej), żeby uzyskać lepsze wskaźniki zaangażowania. Należy w tym miejscu zauważyć, że badane formaty nie obejmowały intruzywnych form reklamy, których liczba wyświetleń na użytkownika ograniczana jest zwykle do jednego kontaktu (capping = 1).

Warto inwestować w dobrą kreację

Analizując wyniki badania warto także odnotować, że wskaźniki zaangażowania były zależne od oceny reklamy. Im bardziej się ona podobała, tym większe były wartości na wymiarach zaangażowania. Średni indeks wzrostu wśród osób, które zgadzały się z danym stwierdzeniem i lubiły reklamę wyniósł 33% w porównaniu do osób nielubiących kreacji. Mechanizm ten widoczny był także w deklarowanej gotowości do zakupu. Osoby, którym nie podobała się reklama, zdecydowanie rzadziej deklarowały, że biorą pod uwagę jej wybór (40%). Wśród osób oceniających reklamę pozytywnie, odsetek ten wyniósł 51%.


Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że badane reklamy, choć były zróżnicowane pod względem formatu, zostały ocenione podobnie i nie było wśród nich zdecydowanego lidera, tak więc powyższe wyniki odzwierciedlają ogólne trendy dla wszystkich kampanii. Szczegółowa analiza wpływu jakości kreacji na wskaźniki zaangażowania wymaga dalszych analiz, gdy wśród ocenianych kreacji znajdą się reklamy, które będą wyróżniać się w sposób istotny. Tego typu analizy są planowane w przyszłości, gdyż projekt będzie kontynuowany, a wśród dodatkowych zagadnień rozważane są także porównania różnych formatów reklamowych, jak również obserwowanie norm dla kampanii w poszczególnych grupach produktowych, czy integracja wyników badania z wydatkami reklamowymi, w celu estymacji wskaźników finansowo-marketingowych.

Podsumowanie

Wyniki projektu IAB / MEC „WebTrack” prezentują, w jaki sposób brandingowe reklamy internetowe budują relację z klientem-konsumentem, na przykładzie kampanii pochodzących z trzech różnych sektorów gospodarczych (technologie, napoje, budowlanka). Wszystkie trzy zanotowały wzrost wskaźników znajomości, zaangażowania i otwartości na zakup, można więc uznać, że wszystkie trzy spełniły swą rolę. Internetowa reklama graficzna, jako medium stosunkowo młode, które zachowuje stabilną pozycję na rynku (AdEx), wymaga dobrych narzędzi badawczych pozwalających na precyzyjne planowanie marketing-miksu. Narzędzi, które IAB Polska, jako reprezentant pracodawców branży internetowej, pragnie dostarczać. Liczymy więc na uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat roli reklamy internetowej w marketingu. Wiedzą tą podzielimy się podczas kolejnego podsumowania projektu.
W celu pogłębienia tematu, warto zapoznać się z wynikami badania „TV+WWW: razem lepiej”, w którym korzystając z tego samego modelu zaangażowania opisano, w jaki sposób reklama internetowa współpracuje z telewizyjną, prezentując wskaźniki synergii tych mediów.

Opracowanie

Paweł Kolenda

Menadżer ds. badań IAB Polska

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane techniką CAWI z zastosowaniem standaryzowanego ilościowego kwestionariusza. Realizacja wywiadów towarzyszyła kampaniom reklamowym marek: BoboFrut, Leroy Merlin oraz Olympus, które były emitowane w lipcu i sierpniu 2012. Zaproszenia do ankiet zostały wyświetlone z wykorzystaniem przestrzeni reklamowej partnerów badania: ARBOinteractive, Grupa Gazeta.pl, Onet, WP.PL. Dane zostały zebrane z wykorzystaniem technologii MEC A&I. W badaniu udział wzięły następujące grupy respondentów w wieku powyżej 14 roku życia, które łączyły się z internetem na terenie Polski:

  • Grupa eksperymentalna (exposed) – obserwacje na podstawie liczby ekspozycji kreacji, kodowane na podstawie cookies.
  • Grupa kontrolna (control) – osoby, które nie spotkały się z kreacją. Grupa kontrolowana na podstawie cookies oraz weryfikowana deklaratywnie.

Całkowita wielkość próby wyniosła N=7511 wywiadów. Wielkości prób dla poszczególnych grup podane są przy wykresach. Zbiór został przeważony (control do exposed) na podstawie danych demograficznych oraz częstotliwości korzystania z internetu. Marki były oceniane na wymiarach wizerunkowych przed prezentacją kreacji (Copy-Test).

Technologia WebTrack należy do grupy badań cookie tracking, w którym respondenci rekrutowani są metodą zaproszeń na stronach „on-site-recruitment”, a kwestionariusze realizowane w systemie ankietowym zawierającym zaawansowane opcje routingu i randomizacji. Dane, które są zbierane na dedykowanym serwerze i połączone z danymi o kontaktach z reklamą w internecie, są następnie ważone metodą RIM Weighting.

Jeżeli chcesz otrzymywać publikacje IAB Polska jako pierwszy zapisz się do naszej bazy mailingowej

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci informacji o nowościach, aktualnych promocjach i ofertach branżowych za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.

Czytaj także