Poradnik E-commerce: Aspekty prawne – znajomość podstawowych aktów prawnych mających wpływ na handel w sieci.

10/21/2019
„Poradnik e-commerce” to publikacja, będąca efektem działania grupy roboczej E-commerce IAB Polska. Ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu e-commerce, utrwalenie podstawowe pojęć i koncepcji oraz na praktycznych przykładach przedstawienie popularnych trendów e-handlu.

„Poradnik e-commerce” to publikacja, będąca efektem działania grupy roboczej E-commerce IAB Polska. Ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu e-commerce, utrwalenie podstawowe pojęć i koncepcji oraz na praktycznych przykładach przedstawienie popularnych trendów e-handlu.

Z artykułu dowiesz się o:

  • najważniejszych regulacjach prawnych dotyczących e-commerce,
  • obowiązkach nałożonych przez Ustawę o Prawach Konsumenta na właścicieli sklepów,
  • jak sklepy internetowy powinny dostosować się do RODO.

 


Branża digital jest bardzo dynamiczna, nie tylko pod względem rozwiązań reklamowych, ale również uregulowań prawnych, dlatego warto być z nimi na bieżąco. Niniejszy artykuł stanowi wskazówkę, gdzie szukać regulacji odnoszących się do e-commerce – przed podjęciem działań, które mogą mieć skutek prawny, należy każdorazowo zasięgnąć opinii prawnika.

Warunki handlu internetowego wymagają odrębnych regulacji, ponieważ spotykają się z barierami – w świecie offline nie doskwiera nam brak możliwości obejrzenia produktu przed zakupem, czy też brak bezpośredniego kontaktu sprzedającego z kupującym i wynikającą z tego konieczność zawierania umów na odległość. Działając w internecie, przetwarzamy też znacznie więcej danych osobowych, niż ma to miejsce w sklepie stacjonarnym.

Bariery te wymuszają na nas znajomość podstowowych aktów prawnych, które przedstawione zostały w poniższym zestawieniu. Regulują one zasady handlu w Internecie oraz związane z nimi obowiązki sprzedających i reklamodawców.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta

Aktem prawnym, w znaczącym stopniu wpływającym na handel elektroniczny, była Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku.

Główne obowiązki nałożone przez Ustawę na właścicieli sklepów to:

1. Obowiązek informacyjny – wszystkie informacje o prawach i obowiązkach konsumenta, powinny być mu przekazane w sposób czytelny, zrozumiały i jasny najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość, czyli powinny być zamieszczone na stronie sklepu.

2. Obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy – konsument powinien otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku (w tym pocztą elektroniczną) w odpowiednim czasie, ale najpóźniej w chwili dostarczenia mu przedmiotu umowy.

3. Konieczność wprowadzenia zmian w procesie zakupowym – konsument musi wyrazić wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność, najpóźniej w chwili wrażenia woli zawiązania umową. Dodatkowo sprzedający musi zapewnić techniczną możliwość, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że jest świadomy, iż zamówienia niesie ze sobą obowiązek zapłaty – może się to odbyć poprzez dodatnie do przycisku zamówienia sformułowania „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Wydłużenie terminu odstąpienia od umowy – konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni na odpowiednim formularzu (wzór oświadczenia podany w Ustawie). Jeżeli konsument nie zostanie o tym poinformowany, okres odstąpienia wydłuża się do 12 miesięcy.

RODO:

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (polski skrót RODO 13) zostało przyjęte w dniu 25 maja 2016 roku, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na mocy rozporządzenia z dniem 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w państwach członkowskich UE.

Najważniejsze obowiązki, jakie wprowadziło RODO, z punktu widzenia sklepu internetowego to:

1. Zbieranie zgód – Administrator ma obowiązek zbierania zgód, które powinny być wyrażone w sposób świadomy, a ich treść powinna być jasna dla użytkownika. Użytkownik powinien być zawsze poinformowany jakie dane osobowe, przez kogo i w jakim celu będą przetwarzane.

2. Konieczność uzyskania osobnej zgody na profilowanie – czyli na zbieranie danych na temat użytkownika (np. jego zachowania na stronie sklepu, zakupów i lokalizacji) i na tej podstawie przypisywanie go do danego segmentu klientów (np. w celu remarketingu).

3. Obowiązek prowadzenia rejestru – Administrator ma obowiązek prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (na temat innych administratorów, celów przetwarzania, stosowanych zabezpieczeń, systemów i innych).

4. Obowiązek zgłaszania naruszenia danych osobowych – Administrator Danych Osobowych ma 72h na zgłoszenie incydentu do organu nadzoru.

5. Przesyłanie danych poza UE – w przypadku przekazywania danych poza UE należy zagwarantować szczególny poziom bezpieczeństwa dla przekazania i dla dalszego ich przetwarzania (zgodny z RODO). Jest to jeden z bardziej kontrowersyjnych punktów, ze względu na dużych reklamodawców z serwerami poza granicami UE – Facebook i Google.

6. Kary – wprowadzenie możliwości nałożenia kary za niestosowanie się do rozporządzenia (do 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa lub 20 mln euro).

Sklepy internetowe powinny zastosować rozporządzenia RODO zarówno w kwestiach proceduralnych (np. zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych), jak i formalnych (nowe wzory dokumentów, treści zgód).

Więcej informacji w Ustawie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/%20PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Prawo autorskie

Sklepy internetowe mogą wykorzystywać w swoim materiałach promocyjnych zdjęcia i teksty innych autorów (np. producentów), jednak tylko za zgodą ich właściciela.

Więcej informacji w Ustawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083

Inne

Wymienione akty prawne oczywiście nie wyczerpują zakresu regulacji prawnych, jakie powinni znać marketerzy działający w branży digital.

Inne ustawy, z którymi warto się zapoznać, to:
•  prawo telekomunikacyjne,

•  prawo prasowe,

•  ustawa o ochronie danych osobowych,

•  ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

•  ustawa o grach hazardowych,

•  ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

•  ustawa o wychowaniu w trzeźwości,

•  ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 


 

POBIERZ CAŁY PORADNIK E-COMMERCE

Czytaj także

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Raport Strategiczny Internet 2022/2023 IAB Polska już dostępny

Przez ostatni rok polska branża komunikacji marketingowej skonfrontowała się z wyzwaniami postpandemicznej rzeczywistości oraz niepewnością geopolityczną i ekonomiczną. Mimo to rynek reklamowy odnotował dwucyfrowy wzrost. Podsumowanie kluczowych wydarzeń i trendów minionego roku oraz prognozy na rok 2023 prezentujemy w opublikowanym właśnie Raporcie Strategicznym Internet 2022/2023. 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Podsumowanie Forum IAB 2023 

Dwa niezwykłe dni Forum IAB 2023 za nami. Podczas konferencji ponad 120 wybitnych ekspertów z dziedziny marketingu, nauki i biznesu podzieliło się strategiami efektywnego prowadzenia biznesu w trudnych czasach. W czasie wydarzenia miał także premierę Raport Strategiczny Internet 2022/2023. Tegoroczna edycja Forum IAB odbyła się w dniach 30-31 maja w warszawskich Złotych Tarasach i tradycyjnie zgromadziła ponad 1000 osób.