Patronat: konferencja Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

11/06/2023
W latach 2023–2024 w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim już zostało przyjęte lub ma zostać uchwalone szereg nowych aktów prawnych, kluczowych dla funkcjonowania gospodarki cyfrowej. Równocześnie pojawiło się szereg wytycznych, wydawanych przez organy regulacyjne odpowiadające za określony obszar prowadzenia działalności w Internecie. Dotyczy to zarówno regulatorów unijnych, jak polskich. Na to nakładają się […]

W latach 2023–2024 w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim już zostało przyjęte lub ma zostać uchwalone szereg nowych aktów prawnych, kluczowych dla funkcjonowania gospodarki cyfrowej. Równocześnie pojawiło się szereg wytycznych, wydawanych przez organy regulacyjne odpowiadające za określony obszar prowadzenia działalności w Internecie. Dotyczy to zarówno regulatorów unijnych, jak polskich. Na to nakładają się nowe problemy dotyczące stosowania już obowiązujących przepisów prawa nowych technologii. Problematyka ta będzie przedmiotem pięciu paneli, poprzedzonych prezentacjami eksperckimi.

Uruchomienie Chat GPT w listopadzie 2022 r. stało się katalizatorem dyskusji na temat prawnych regulacji sztucznej inteligencji (SI). Szczególne kontrowersje wywołuje stosowanie generatywnej sztucznej inteligencji, między innymi w kontekście zapewnienia zgodności z wymogami przepisów o ochronie praw autorskich i danych osobowych. W Unii Europejskiej prowadzone są intensywne prace nad Aktem w sprawie sztucznej inteligencji, a na poziomie Rady Europy nad projektem Konwencji o Sztucznej Inteligencji. Równocześnie pojawiły się unijne i międzynarodowe inicjatywy dotyczące samoregulacji, takie jak między innymi AI Pact. Szczególne problemy prawne wywołuje wykorzystanie rozwiązań SI w projektach Legal Tech. Zagadnienia będą omówione w trakcie pierwszego z paneli.

W kolejnym panelu analizie zostaną z kolei poddane aktualne wyzwania prawne projektów chmury obliczeniowej. Szczególne znaczenie w tym zakresie mają wytyczne wydawane w związku z wdrażaniem usług chmurowych w sektorach regulowanych, w tym w sektorze finansowym i publicznym. Na sposób i zakres realizacji tego rodzaju projektów istotny wpływ będą miały również nowe regulacje prawne, nad którym obecnie trwają prace w Unii Europejskiej  (m.in. Akt w sprawie danych oraz Akt w sprawie sztucznej inteligencji). Jedną z potencjalnych barier prawnych korzystania z usług globalnych dostawców chmury stanowi zapewnienie legalności transferu danych osobowych z terytorium Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Paneliści przedstawią w związku z tym aktualny stan prawny w tym zakresie. W ramach konferencji omówione zostaną również największe, wewnętrzne bariery realizacji projektów chmurowych w organizacjach prywatnych oraz publicznych.

Rozwój nowych technologii każe stawiać pytanie o to, czy nadal aktualne są paradygmaty praw własności intelektualnej. W trakcie trzeciego z paneli udzielona zostanie między innymi odpowiedź na pytanie, czy w związku ze stosowaniem patentów w usługach cyfrowych potrzebne są dzisiaj standardy, licencje i nowe prawa wyłączne. Omówiona zostanie również problematyka prawna korzystania ze znaków towarowych w metaversum. Uczestnicy dowiedzą się także, jaki jest zakres ochrony praw własności intelektualnej w mediach społecznościowych i handlu elektronicznym. Wskazane zostaną również największe bariery w implementacji unijnych przepisów prawa autorskiego dotyczących eksploatacji utworów w środowisku cyfrowym.

W ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwinęła się cyfrowa rozrywka. Uczestnicy czwartego z paneli konferencyjnych dokonają analizy największych wyzwań prawnych stojących przed dostawcami tego rodzaju usług. Omówione zostaną w szczególności aktualne i przyszłe regulacje prawne mające wpływ na modele biznesowe cyfrowej rozrywki. Odrębnej analizie zostaną poddane obowiązki i ryzyka prawne związane z dostarczaniem różnego rodzaju usług w metaversum.

W dniu 10 grudnia 2023 r. doręczenia elektroniczne (e-Doręczenia) staną się obowiązkową i podstawową metodą doręczania korespondencji dla wielu kategorii podmiotów. W trakcie piątego panelu omówiona zostanie w związku z tym problematyka prawna wykorzystania usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Omówione zostaną także obowiązki i odpowiedzialność prawników profesjonalnych w zakresie doręczeń elektronicznych, a także główne problemy wdrażania adresu elektronicznego do doręczeń w kancelariach prawnych. Analizie poddane zostaną również różne sposoby komunikacji elektronicznej w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowych.

Powyższa problematyka zostanie przedstawiona przez znakomitych ekspertów, reprezentujących środowiska nauki prawa, biznesu, a także prawników realizujących, w kancelariach i wewnętrznych działach prawnych, największe projekty innowacyjne w Polsce. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami z zakresu tworzenia i stosowania przepisów prawa nowych technologii.

Mamy nadzieję, że doświadczenie, którym uczestnicy poszczególnych paneli chcą się z Państwem podzielić, pozwoli na lepsze zrozumienie prawa nowych technologii, a także sprawdzonych już w praktyce rozwiązań.

Podczas konferencji dowiesz się m.in.:

 • Jakie są najważniejsze ryzyka prawne związane są ze stosowaniem generatywnej sztucznej inteligencji?
 • Jakie są założenia unijnego Aktu o Sztucznej Inteligencji?
 • Jakie regulacje prawne w zakresie sztucznej inteligencji zamierza przyjąć Rada Europy?
 • O istocie unijnych i międzynarodowych inicjatyw dotyczących samoregulacji w zakresie sztucznej inteligencji.
 • O tym jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w projektach Legal Tech.
 • Jak procedowane nowe akty prawne Unii Europejskiej wpłyną na dotychczasowe i przyszłe umowy na korzystanie z usług chmurowych?
 • Jakie są najważniejsze bariery prawne wdrażania usług chmury obliczeniowej w sektorach regulowanych?
 • Jakie są aktualne ryzyka prawne projektów chmurowych związanych z transferem danych osobowych do Stanów Zjednoczonych?
 • O szczególnych wyzwaniach dotyczących wdrażania rozwiązań chmurowych wykorzystujących sztuczną inteligencję.
 • Jakie są główne bariery wewnętrzne w realizacji projektów hcm w ramach organizacji i jak sobie z nimi radzić?
 • Czy w związku ze stosowaniem patentów w usługach cyfrowych potrzebne są dzisiaj standardy, licencje i nowe prawa wyłączne?
 • Czy i jak chronione są w metaversum znaki towarowe?
 • Jakie  są największe trudności w implementacji unijnych przepisów prawa autorskiego dotyczących eksploatacji utworów w środowisku cyfrowym?
 • Jaki jest zakres ochrony praw własności intelektualnej w mediach społecznościowych i handlu elektronicznym?
 • Jakie są największe wyzwania i ryzyka prawne stojące przed dostawcami usług cyfrowej rozrywki?
 • Jakie są najważniejsze regulacje prawne dotyczące tworzenia i ochrony cyfrowego kontentu?
 • Na czym polega reforma doręczeń elektronicznych i jakie przepisy zaczną obowiązywać od 10.12.2023 r.?
 • Jaki jest zakres wykorzystania usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego?
 • Jakie są obowiązki i odpowiedzialność prawników profesjonalnych w zakresie doręczeń elektronicznych?
 • O najważniejszych problemach wdrażania adresu elektronicznego do doręczeń w kancelariach prawnych.
 • O głównych różnicach w sposobach komunikacji elektronicznej w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowych.

Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja jest adresowana zarówno do prawników wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych, jak i w wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracjinych przedsiębiorstw i organów administracji.

Więcej informacji na: https://akademia.beck.pl/1405-v-konferencja-prawo-nowych-technologii-aktualne-problemy-i-nowe-wyzwania

Czytaj także

Rewolucja w reklamie CTV z Ad Creative ID Framework (ACIF). Webinar Tech Lab.

Rewolucja w reklamie CTV z Ad Creative ID Framework (ACIF). Webinar Tech Lab.

Czy kiedykolwiek szukałeś/aś sposobu na śledzenie swoich reklam CTV tak samo, jak śledzi się sprzedaż produktów w handlu detalicznym? Ad Creative ID Framework (ACIF) to przełom w reklamie CTV. Podejście ACIF do rejestracji reklam, podobne do kodu UPC, wspiera efektywne zarządzanie kampaniami i pomiar w celu poprawy ROI.