Ochrona dzieci w telewizji i internecie – skuteczna samoregulacja rynku

09/13/2022
Samoregulacje są sprawdzonym narzędziem, które najlepiej odpowiada na potrzeby rynku - to jeden z najważniejszych wniosków konferencji prasowej „Skuteczna ochrona dzieci w serwisach VOD. Nowelizacja Kodeksu Dobrych Praktyk”, zorganizowanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji we współpracy z IAB Polska.

Jak wynika z przeprowadzonego przez KRRiT monitoringu serwisów VoD pod kątem zgodności ich oferty z postanowieniami samoregulacji dotyczącej skutecznych zabezpieczeń technicznych uniemożliwiających małoletnim dostęp do szkodliwych dla nich treści, skuteczność stosowania zawartych w akcie samoregulacyjnym postanowień wyniosła ponad 99,75%.  

W 2014 r. przedsiębiorcy dostarczający treści audiowizualne przez internet zrzeszeni w IAB Polska przyjęli Kodeks dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, który w maju 2022 r. został zaktualizowany. Zgodnie z jego zapisami, stanowiącymi doprecyzowanie art. 47e ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, publiczne udostępnianie usługi na żądanie, w ramach której dostępne w katalogu treści są nieodpowiednie dla małoletnich odbiorców, może odbywać się tylko i wyłącznie przy zastosowaniu zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków. Dokument jest efektem pracy ekspertów Grupy Prawnej IAB Polska oraz spotkań i konsultacji z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

– Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska od wielu lat promuje i wzmacnia system samoregulacji jako właściwą i skuteczną formę kreowania standardów na rynku. Dotychczasowa ocena funkcjonowania samoregulacji wyraźnie wskazuje, że ma ona przewagę nad innymi rozwiązaniami i jest znacznie skuteczniejsza od polityki zakazów czy nakazów. Kodeks Dobrych Praktyk pokazuje dojrzałość polskiej branży cyfrowej – udowodniliśmy że potrafimy porozumieć się w imię wyższych wartości, a IAB Polska stanowi świetną platformę do takich rozmów i inicjowania tego typu akcji. Cieszymy się, że z Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji darzy nas zaufaniem jako organizację skutecznie reprezentującą interesy przedsiębiorców internetowych. – powiedział Włodzimierz Schmidt, Prezes IAB Polska.

– Zaletą rozwiązań samoregulacyjnych, takich jak zaktualizowany Kodeks Dobrych Praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, jest ich większa, niż w przypadku prawa stanowionego, elastyczność. Dają one szansę dostawcom na szybkie dostosowywanie poziomu ochrony użytkowników do dynamiki zmian związanych ze sposobami udostępniania i odbioru mediów, a przy okazji mogą stanowić formę popularyzowania wiedzy o narzędziach chroniących małoletnich, np. w internecie. – komentuje Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski.

– Samoregulacja jako forma standaryzacji sposobu realizacji obowiązków ustawowych przynosi korzyści zarówno samym podmiotom gospodarczym, ale także konsumentom, jak i regulatorowi. Uwzględnia bowiem realia technologiczne i możliwości wdrożeniowe mediów i usług. Zapewnia jednolite środowisko, które ułatwia widzom nawigowanie po usługach. W końcu obejmować może także podmioty świadczące usługi polskim widzom, lecz będące poza polską jurysdykcją.  – mówi Teresa Wierzbowska, Prezes ZPPM Lewiatan.

W kontekście zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony dzieci przed treściami im zagrażającymi nie bez znaczenia jest także zwiększenie odpowiedzialności dostawców usług medialnych, w tym przypadku dostawców VoD, za udostępniane treści audiowizualne, poprzez dobrowolne przyjmowanie dodatkowych – co ważne: wspólnie uzgodnionych – obowiązków i  ograniczeń.

– Internet jako medium pierwszego wyboru stanowi wykładnik przyswajanych treści, a niekoniecznie wiedzy. Obrazy, które wnikają do świadomości dzieci, kształtują ich przyszły wizerunek świata, na który powinniśmy mieć wpływ, szczególnie w czasach, kiedy wirtualna rzeczywistość pozostawia w ich głowach wizerunek nierealnego świata. Dlatego istota konkurencji na rynku nie powinna przyćmiewać możliwości wzajemnego porozumienia i dbania o jakość przekazu. – mówi Weronika Kuchta, Marketing Manager, Cineman.pl.

– Kodeks Dobrych Praktyk IAB Polska w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich to ważne i potrzebne narzędzie samoregulacji rynkowej, które ujednolica zasady ochrony najmłodszych widzów. Ponieważ jako Netflix dostarczamy treści rozrywkowych dla wszystkich użytkowników serwisu, w tym dzieci, stale rozwijamy nasze funkcje Ochrony Rodzicielskiej. Dostępne w serwisie narzędzia, stworzone z myślą o małoletnich widzach i ich opiekunach, ułatwiają odpowiedzialne korzystanie z serwisu. Netflix czuje się integralną częścią polskiego ekosystemu, stąd też naturalna jest dla nas współpraca z podmiotami z branży i regulatorami – w tym KRRiT oraz IAB Polska – dzięki której troska o dziecięcą widownię nabiera realnego wymiaru. – dodaje Ilona Lartigue, PR Director CEE w Netflix.

KRRiT ponownie zbadała skuteczność samoregulacji dotyczącej ochrony dzieci w serwisach VOD

Ze względu na aktualizację Kodeksu dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie (uaktualnienie listy obowiązujących zabezpieczeń i form płatności za dostęp; możliwość poszerzenia grona sygnatariuszy o podmioty zagraniczne) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła po raz kolejny zweryfikować skuteczność stosowanych w serwisach VoD zabezpieczeń służących ochronie małoletnich odbiorców przed nieodpowiednimi dla nich treściami. Skuteczność stosowania zawartych w akcie samoregulacyjnym postanowień wyniosła ponad 99,75%. Przypadki naruszeń są incydentalne.

– Z prowadzonych przez Departament Monitoringu analiz i badań wynika, że przyjęte przez rynek dostawców usług audiowizualnych mechanizmy samoregulacyjne sprawdzają się w praktyce – ich skuteczność systematycznie wzrasta, czego najlepszym przykładem jest Kodeks Dobrych Praktyk, którego efektywność zbliża się do 100%. – mówi dr Agnieszka Wąsowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu Biura KRRiT

Dwa lata temu monitoringiem objęto 352 audycje i przekazy (zwiastuny) udostępniane w serwisach VoD, a skuteczność stosowanych zabezpieczeń wyniosła wówczas 98%. Tym razem Departament Monitoringu Biura KRRiT zwiększył próbę poddaną kontroli do 400 audycji udostępnianych w najpopularniejszych serwisach VOD, w szczególności będących sygnatariuszami Kodeksu (np. Player.pl, Cineman.pl, TVP VOD, Vod.pl). Skuteczność stosowanych zabezpieczeń technicznych sprawdzano – zgodnie z wytycznymi Komunikatu KRRiT z 2018 r. – przede wszystkim w przypadku thrillerów, horrorów, kryminałów czy filmów akcji, w których w konwencję gatunkową często wpisane są sceny i treści w sposób nieuzasadniony eksponujące przemoc w wymiarze fizycznym, psychicznym czy seksualnym, zagrażające rozwojowi dzieci. Na podstawie przeprowadzonej analizy niezgodność zabezpieczenia technicznego audycji z art. 47e ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji oraz doprecyzowującymi jego treść postanowieniami Kodeksu stwierdzono w jednym przypadku. Oznacza to, że skuteczność samoregulacji w odniesieniu do zbadanej próby wyniosła 99,75%.

Warto podkreślić, że w „Strategii Regulacyjnej na lata 2017-2022” Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła stanowisko, w którym w sposób szczególny wskazała, że ochrona dzieci i młodzieży przed treściami, które mają lub mogą mieć negatywny wpływ na ich prawidłowy rozwój, jest dla niej zadaniem strategicznym. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji konsekwentnie korzysta z ustawowych narzędzi prawnych, niezbędnych do realizacji tego zadania. Dostrzega jednak fakt, że jego efektywna realizacja nie jest możliwa bez inicjowania i wspierania – zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 12 ustawy o radiofonii i telewizji – aktów samoregulacyjnych rynku, uzupełniających prawo stanowione, w szczególności w obszarze ochrony małoletnich odbiorców.

Konferencja prasowa stanowiła również okazję do przedstawienia szczegółów porozumienia dostawców usług medialnych w zakresie sposobu realizacji obowiązków zapewnienia udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie oraz w programach telewizyjnych dla dzieci i planów wypracowania samoregulacji influencerów w zakresie oznaczania przekazów handlowych.

Czytaj także

Patronat: Konferencja #DataDrivenDOOH już 28 listopada

Patronat: Konferencja #DataDrivenDOOH już 28 listopada

#DataDrivenDOOH to najważniejsze wydarzenie 2023 roku dotyczące rozwoju cyfrowego OOH i jego widowni. Pomiary, definicje, standardy – a wszystko podane w atrakcyjnej formie przez najlepszych ekspertów. W tym roku będziemy rozmawiać o tym, jak w kontekście tego młodego medium definiować i parametryzować widownię – aby spełniać oczekiwania naszych klientów z jednej strony i być pełnoprawnym członkiem cross-mediowego świata reklamy z drugiej. IAB Polska objął konferencję patronatem honorowym.

Ogłaszamy aż 62 nominacje do nagród IAB MIXX Awards 2023

Ogłaszamy aż 62 nominacje do nagród IAB MIXX Awards 2023

Jury IAB MIXX Awards po ocenie 224 zgłoszeń wyłoniło listę nominacji do nagród za najlepsze wykorzystanie środowiska cyfrowego w kampaniach reklamowych. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 5 grudnia. W tym roku – o złote, srebrne i brązowe statuetki – w 16 kategoriach konkursowych ubiega się 45 kampanii, które uzyskały 62 nominacje do nagród.