Stanowisko IAB Polska do projektu Prawo Komunikacji Elektroniczej

08/31/2020

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjach społecznych nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej, 28 sierpnia br. IAB Polska przedstawił swoje stanowisko.

Do konsultacji trafiły dwa projekty: pierwszy projekt to ustawa Prawo komunikacji elektronicznej. Drugi to projekt ustawy wprowadzającej. Głównym celem obu jest wdrożenie w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE) z 20 grudnia 2018 r.

Najważniejsze zastrzeżenia ze strony IAB Polska dotyczą:

  • umieszczenia w projekcie ustawy PKE zapisów całkowicie niezwiązanych z przepisami unijnej dyrektywy. Propozycje te ingerują w obszary wykraczające poza zagadnienia komunikacji elektronicznej i zdaniem IAB Polska stanowią zagrożenie dla prawidłowego świadczenia usług internetowych, funkcjonowania mediów oraz swobody działalności gospodarczej;
  • propozycji przepisów w zakresie pozyskiwania  informacji z urządzeń końcowych, tzw. cookies. W projekcie PKE nie uwzględniono odpowiedniego wyłączenia dotyczącego pozyskiwania informacji z urządzeń końcowych w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną, co może doprowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu wielu oferowanych usług i rozwiązań;
  • proponowanej zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji. Nowy przepis zakłada możliwość wydania koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy naziemny programu radiowego lub telewizyjnego na okres krótszy niż 10 lat (obecnie koncesja przyznawana jest na gwarantowany okres 10 lat);