Raport Mobile: SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

01/04/2019
W dalszej części raportu zaprezentowano wybrane, kluczowe wyniki badania.

W dalszej części raportu zaprezentowano wybrane, kluczowe wyniki badania. Szczegółowy raport dostępny jest dla członków Grupy Roboczej Mobile IAB Polska.

Na potrzeby niniejszego studium zrealizowano badanie CAWI użytkowników internetu w wieku 15 i więcej lat
Badana próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i częstotliwość korzystania z sieci
Badanie zrealizowano w dniach: 2.X–5.XI 2017 roku
Dobór próby: RTS/ROS
Wielkość próby: N=4700

 

Penetracja smartfonów osiągnęła poziom prawie 90%, tempo rozwojowe tabletów wyhamowało

Z dotychczas zrealizowanych badań IAB Polska Mobile wynika, że w roku 2018 penetracja smartfonów wśród internautów w wieku 15 i więcej lat powinna przekroczyć poziom 90%. Choć przy tak dużym zasięgu tempo rozwojowe jest bardzo wolne, penetracja smartfonów rośnie wciąż o kilka punktów procentowych rocznie.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na rynek tabletów. Od kilku lat tempo rozwojowe znacznie wyhamowało, a roczne przyrosty w penetracji tego typu urządzeń nie przekraczają jednego punktu procentowego.

 

Coraz bardziej intensyfikuje się korzystanie z usług i serwisów online w smartfonach

Choć wśród najczęstszych aktywności online w smartfonach wciąż czołowe miejsca zajmują produkty generyczne (nawigacja, aplikacje), urządzenia te adaptowane są w coraz większym stopniu. Prawie połowa użytkowników smartfonów wskazywała na obsługę poczty e-mail, serwisów społecznościowych bądź komunikatorów, czytanie artykułów na internetowych portalach informacyjnych oraz szukanie w sieci informacji o markach. Na szczególną uwagę zasługuje duży wzrost odsetka osób korzystających z bankowości internetowej i wideo online.

 

Rośnie rola smart-video oglądanego często w sytuacjach mobilnych

W porównaniu do 2014 roku odsetek użytkowników smartfonów, którzy wśród najczęstszych aktywności online wskazują oglądanie materiałów wideo, wzrósł z 13% do 31%. Co więcej, prawie trzy czwarte użytkowników inteligentnych urządzeń deklaruje, że ogląda za ich pomocą takie materiały przynajmniej od czasu do czasu.

Do najczęściej oglądanych materiałów należą: teledyski, koncerty i muzyka (48%) oraz wiadomości (45%).

Okoliczności towarzyszące tego typu aktywnościom online to głównie czas spędzany w domu (75%), jednak bardzo często są to sytuacje mobilne (np. w trakcie podróży: 65% czy w komunikacji miejskiej: 40%) bądź inne związane z czasem spędzanym poza domem (np. na wakacjach: 57% bądź w pracy, szkole, na uczelni: 46%).

Istotnie rośnie liczba internautów ściągających aplikacje

W obszarze aplikacji warto zwrócić uwagę na pewną zmianę jakościową związaną z wykorzystywaniem tego typu produktów. O ile od roku 2014 odsetek osób, które korzystają z aplikacji fabrycznych wzrósł o 3 punkty procentowe, udział osób ściągających aplikacje bezpłatne zwiększył się dwa razy bardziej, a jednocześnie nieznacznie zwiększyła się liczba osób ściągających aplikacje płatne. Choć skala zjawiska nie jest duża, wskazuje na fakt, że użytkownicy rzadziej ograniczają się do aplikacji, które zostały fabrycznie umieszczone w urządzeniach, a częściej poszukują potrzebnych im narzędzi.

Wśród najczęściej wykorzystywanych aplikacji wymieniano: nawigację, mapy (74%), pogodę (64%) oraz służące do obsługi poczty e-mail (63%).

Wrasta rola smartfonów w sektorze finansowym

W badaniu IAB Polska Mobile zrealizowanym w 2014 roku 42% użytkowników smartfonów deklarowało, że wykorzystuje inteligentne telefony do płatności bądź innych operacji finansowych. W roku 2017 odsetek ten wzrósł o 17 punktów procentowych.

Największy udział osób wykorzystujących smartfony do tego typu aktywności zanotowano wśród użytkowników w wieku 15-24 lat. W grupie tej sięga on 67%. Po 44 roku życia odsetek takich osób spada do poziomu poniżej 50%. Warto także zwrócić uwagę, że częściej w tym obszarze są aktywni mężczyźni (63%). Wśród kobiet odsetek takich użytkowniczek sięga 54%.

Wśród najczęstszych finansowych aktywności zrealizowanych w roku 2017 zdecydowanie najczęściej wymieniana jest obsługa konta oraz przelewy bankowe (41%), w następnej kolejności zaś kupowanie produktów przez internet (30%), kupowanie biletów (25%) oraz dokonywanie drobnych płatności (24%).


 

 POBIERZ RAPORT MOBILE 2018

 

Czytaj także