Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. wskazanych przez UOKiK zagadnień dotyczących projektowanych rozwiązań w zakresie ADR z dnia 23 kwietnia 2014 r.

07/14/2014

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. wskazanych przez UOKiK zagadnień dotyczących projektowanych rozwiązań w zakresie ADR z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na pismo UOKiK z dnia 09.04.2014 r. (znak: DDK-076-249/13/Aka/PZ) dotyczące wskazanych zagadnień w sprawie projektowanych rozwiązań w zakresie ADR, niniejszym pragniemy przedstawić stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (zwanego dalej „IAB Polska”) w powyższym zakresie.

[model mieszany]
W pierwszej kolejności wskazujemy, że IAB Polska, co do zasady, popiera wprowadzenie do polskiego porządku prawnego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium danego kraju opartego na tzw. podejściu mieszanym i zgadza się z argumentami UOKiK zaprezentowanymi na poparcie wskazanego podejścia.
Oparcie systemu ADR na efektywnej współpracy pomiędzy sektorowymi podmiotami ADR (publicznymi) oraz podmiotem ADR o charakterze horyzontalnym (publicznym), a także ADR niepublicznymi wydaje się rozwiązaniem uzasadnionym. Zdaniem IAB Polska powyższy model może urzeczywistnić pełne pokrycie sektorowe i geograficzne systemu ADR oraz
zagwarantować fachowość, profesjonalizm oraz kompetencje merytoryczne podmiotów ADR wynikające z ich ubranżowienia.

[finansowanie]
Jednocześnie IAB Polska pragnie zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie zasad finansowania niepublicznych podmiotów ADR. W ocenie IAB Polska, doprecyzowanie kwestii finansowania niepublicznych podmiotów ADR ma niebagatelne znaczenie i może w sposób kluczowy wpłynąć na efektywność systemu ADR. W szczególności, ewentualna pomoc finansowa ze strony organów administracji państwowej mogłaby stymulować włączenie się podmiotów niepublicznych do systemu ADR, przez co w konsekwencji ułatwione zostanie wnoszenie skarg przez konsumentów i ich rozpoznawanie.

[dotychczasowe stanowisko]
W toku prowadzonych konsultacji społecznych IAB Polska przedstawiło już w sposób wyczerpujący swoje stanowisko w kwestii wprowadzenia systemu ADR do polskiego porządku prawnego w piśmie z dnia 09.01.2014 r., które to stanowisko w całości podtrzymujemy.

TAGI :