Stanowisko IAB Polska do projektu ustawy PKE i ustawy wprowadzającej PKE

03/08/2024

IAB Polska wziął udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez MC w zakresie ustawy PKE i ustawy wprowadzającej przepisy PKE.

Z zainteresowaniem podchodzimy do omawianych projektów. Nasza organizacja regularnie przedstawiała swoje stanowiska do projektowanych ustaw, mając na celu nie tylko wspieranie rozwoju branży, ale także dostosowywanie przepisów do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. IAB Polska z zadowoleniem stwierdza, że w stosunku do projektu z grudnia 2022 r. omawiany projekt PKE i ustawy wprowadzającej PKE zawiera wiele zmian, które odpowiadają naszym wcześniejszym rekomendacjom. Jednocześnie, naszym celem jest dalsze udoskonalanie proponowanych regulacji w sposób respektujący interesy i potrzeby wszystkich zainteresowanych stron przy jednoczesnym poszanowaniu dla zasad praworządności i proporcjonalności. W związku z tym, przedstawiliśmy uwagi, których uwzględnienie jest kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwych i adekwatnych regulacji, które nie będą wykraczać poza ramy określone przez unijne przepisy, zapewniając przedsiębiorcom działającym w Polsce standardy równe z tymi obowiązującymi na innych rynkach UE.

TAGI :