Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie Projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie Projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z 26 lipca 2013 r.

IAB Polska zrzeszając blisko 200 firm członkowskich, działających w branży internetowej, po zapoznaniu się z Projektem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, wyraziła stanowisko podmiotów zrzeszonych.
Dbając o interesy firm członkowskich IAB Polska, wyraża w dokumencie zaniepokojenie faktem, iż projekt nie zakłada wsparcia rozwoju e-usług oraz cyfrowego wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w skali ogólnopolskiej, przenosząc je do programów regionalnych, realizowanych i dofinansowywanych jedynie lokalnie. Fakt ten stanowić może skuteczną blokadę w poszukiwaniu metod na uwolnienie potencjału usług elektronicznych i zahamować tym samym rozwój gospodarki.

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w sprawie Projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szanowny Panie,

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (dalej „IAB Polska”) jest dobrowolną, samorządną oraz trwałą organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r., nr 55 poz. 235). Cel IAB Polska stanowi ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim podmiotów branży internetowej. W chwili obecnej do organizacji należy ponad 196 przedsiębiorstw, w tym największe polskie portale internetowe i operatorzy serwisów społecznościowych, a także podmioty świadczące audiowizualne usługi medialne na żądanie. Co istotne, IAB Polska – jako organizacja reprezentująca ponad 95% rynku reklamy internetowej w Polsce – stale oraz aktywnie uczestniczy w konsultacjach zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, w zakresie wszystkich ustaw i rozporządzeń, które mają istotne znaczenie dla mediów cyfrowych i branży reklamy online. Niniejszy dokument jest stanowiskiem IAB Polska w kwestiach opisanych w ramach Projektu „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” (dalej „Projekt”).

[uwagi ogólne]

 • Na wstępie należy podkreślić, że przedstawiony dokument Projektu (wersja 2.0) jest zredagowany w zdecydowanie poprawniejszy sposób od poprzednich wersji. Posiada on jasny i czytelny układ, dobrze przedstawione osie priorytetowe oraz szczegółowo opisane cele. W związku z powyższym wyrażamy nadzieję, że Projekt będzie kontynuowany z równą starannością i dbałością oraz na obecnym wysokim poziomie aż do finalnego uchwalenia.

 

 • Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że w proponowanym kształcie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nie zaproponowano wsparcia na rozwój e-usług oraz cyfrowego wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (obecne programy 8.1 oraz 8.2). Realizację w/w wsparcia przeniesiono bowiem do innych programów,w tym Regionalnych Programów Operacyjnych (dalej „RPO”). Z punktu widzenia IAB Polska natomiast przeniesienie finansowania do RPO może być istotnym zawężeniem e-usług do ich jedynie lokalnego wymiaru – tj. może dojść do skupienia się na e- projektach, które są ważne w skali danego regionu, a nie całego kraju. Powyższe nastąpiłoby pomimo tego, że e-gospodarka ma coraz większy udział w polskiej gospodarce i należy wzmacniać jej potencjał poprzez rozwój handlu elektronicznego oraz usług elektronicznych świadczonych pomiędzy przedsiębiorstwami (model B2B). Ponadto, zdaniem IAB Polska należy dalej rozwijać umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu uwolnienia potencjału usług elektronicznych w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy – ale sugerujemy, że należy to robić również centralnie, z myślą o globalnym, a nie tylko lokalnym wykorzystaniu tworzonych e-usług.

[uwagi szczegółowe]

Propozycja 1

Zapisy dotyczące osi priorytetowej II: E-Administracja i otwarty rząd. Obszar wsparcia „Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych.”

 • Zaproponowany opis interwencji ogranicza się jedynie do wsparcia jednostek administracji rządowej w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną. Zdaniem IAB Polska wparcie to powinno być rozszerzone o administrację samorządową, ze względu na istotność realizowanych przez nią zadań.

Propozycja 2

Zapisy dotyczące osi priorytetowej II: E-Administracja i otwarty rząd. Obszar wsparcia „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących otwarte treści i usługi.”

 • IAB Polska sugeruje, że w tym obszarze wsparcia istotnym elementem jest zdefiniowanie odpowiedniego rodzaju dostępu do otwartych usług i treści dla Beneficjenta przez cały okres utrzymania. W sytuacji, gdy zostaną poniesione koszty na wyprodukowanie aplikacji bazującej na dostępnych treściach, a dostęp do tych treści zostanie Beneficjentowi w jakiś sposób ograniczony lub utrudniony – wówczas może istnieć niebezpieczeństwo niewłaściwego wykorzystania środków bez uzyskania oczekiwanych korzyści.

Propozycja 3

Zapisy dotyczące osi priorytetowej II: E-Administracja i otwarty rząd. Obszar wsparcia „Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury i nauki.”

 • Opisane w tym obszarze działania dotyczące digitalizacji zasobów publicznych nie obejmują wykorzystania oraz sfinansowania ze środków unijnych nowych technologii działających w tym obszarze np. w projekcie ujęte są jedynie środki na digitalizację map bez powiązania ich z usługami geolokalizacyjnymi powszechnie dostępnymi. IAB Polska sugeruje rozważenie włączenia do tego działania technologii oraz nowoczesnych usług istotnych z punktu widzenia poprawy dostępności digitalizowanych informacji.

 

 • Dodatkowo sugerujemy rozszerzenie finansowania w tym programie również o wytwarzanie wartościowych treści komercyjnych i włączenie do programu jako beneficjentów wszystkich przedsiębiorców. Rozwiązanie to może być to istotne z punktu widzenia osi priorytetowej III (E-integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie TIK) – wytworzenie treści dedykowanych dla osób 50+ lub wykluczonych cyfrowo może spowodować wzrost zainteresowania wykorzystaniem Internetu do celów prywatnych właśnie w tej grupie (np. poradnictwo w sprawach prawnych, rodzinnych etc).

Propozycja 4.

Zapisy dotyczące osi priorytetowej III: E-integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie TIK. Obszar wsparcia „Działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechniania e-umiejętności oraz wykorzystania technologii cyfrowych.”

 • IAB Polska sugeruje aby doprecyzować i w znaczący sposób zmienić proponowane brzmienie działania w następujących obszarach:

 

  • zawęzić działania informacyjno –promocyjne do konkretnych tematów, które są istotne z punktu widzenia programu i wpłyną faktycznie na „podniesienie świadomości oraz umiejętne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych”;

 

  • określić szczegółowe wskaźniki i miary efektywności działań – wskaźnik podany obecnie odnoszący się jedynie do liczby przeprowadzonych kampanii medialnych jest niewystarczający i niemiarodajny;

 

  • w zakresie grup beneficjentów: „beneficjent systemowy” – sugerujemy włączenie do grupy beneficjentów organizacji i związków pracodawców. IAB Polska w ramach swoich zadań statutowych prowadzi wiele projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem świadomości i rozpowszechnianiem wiedzy dotyczącej Internetu;

 

 • w ramach działań informacyjno – promocyjnych IAB Polska może wesprzeć projekt merytorycznie w następujących obszarach tematycznych: przeciwdziałanie tzw. kulturze obrażania w Internecie (np. prowadzona obecnie przez IAB Polska akcja społecznościowa poświęcona kulturze obecności w sieci – więcej: http://www.komentujnieobrazaj.pl/), edukacja użytkowników Internetu i pomoc w rozpoznawaniu treści legalnie dystrybuowanych (np. prowadzona obecnie przez IAB Polska akcja „oglądaj legalnie” – więcej http://ogladaj-legalnie.pl/), edukacja użytkowników Internetu w zakresie prywatności i stosowania danych informatycznych, w tym plików tekstowych (cookies) (np. prowadzona obecnie przez IAB Polska akcja http://wszystkoociasteczkach.pl/ oraz raport na temat tego co internauci naprawdę sądzą o prywatności w sieci: http://www.iabpolska.pl/index.php?mnu=168).

[uwagi i wątpliwości dotyczące postanowień programu]

 • W zakresie definicji „usług publicznych” (str. 19 Projektu) zauważamy, że w związku z tym, że autorzy dokumentu w przypisach powołują się na co najmniej dwie różne definicje usług publicznych (z Dyrektywy 2003/98/WE oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej) – należy tę kwestię doprecyzować.