Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. neutralności sieci objętej projektem rozporządzenia w sprawie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego

07/14/2014

Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. neutralności sieci objętej projektem rozporządzenia w sprawie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego, skierowane do ministra administracji i cyfryzacji, pana Rafała Trzaskowskiego, z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z unijnym procesem legislacyjnym i ponownymi konsultacjami społecznymi projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/20121 (dalej jako Rozporządzenie), pragniemy niniejszym zaprezentować uwagi IAB Polska dotyczące zagadnienia neutralności sieci i usług specjalistycznych objętych Rozporządzeniem.

[nazewnictwo]

IAB Polska w pierwszej kolejności postuluje jednoznaczne zawężenie możliwości wykorzystania przez operatora określeń typu „dostęp do Internetu”, „Internet” jedynie do usługi otwartego dostępu do Internetu. Rozporządzenie powinno w sposób jasny i niebudzący wątpliwości wskazywać, że zakazane jest używanie przez operatora wspomnianych określeń dla usług innych niż otwarty dostęp do Internetu. W szczególności, w odniesieniu do usług specjalistycznych sugeruje się ustanowienie jednoznacznego zakazu stosowania nazw sugerujących użytkownikom chociażby w sposób pośredni usługę dostępu do Internetu.

[treść]

Ponadto, w ocenie IAB Polska Rozporządzenie powinno uregulować kwestię zmian treści przesyłanych w ramach usługi dostępu do Internetu. Szczególnie istotne jest zamieszczenie odpowiednich postanowień zakazujących operatorowi dokonywania wszelkich zmian treści przesyłanych w ramach świadczenia usługi dostępu do Internetu. Kluczowe znaczenie mają tutaj ewentualne postanowienia, w wyniku których, w szczególności nie będzie możliwe dokonywanie przez operatora świadczącego usługi dostępu do Internetu zmian:

  • w rozdzielczości obrazów graficznych,
  • polegających na usuwaniu lub podmienianiu treści reklamowych,
  • obejmujących dodawanie treści pochodzących z serwera operatora w miejsce treści z serwera dostawcy treści.

[jednakowe traktowanie]

Rozporządzenie w swoim obecnym kształcie stanowi, że co do zasady zabronione jest blokowanie, spowalnianie oraz ograniczanie jakości i dyskryminacja konkretnych treści, aplikacji lub usług, ani ich poszczególnych klas. W tym zakresie zasada neutralności została wyraźnie wprowadzona do Rozporządzenia, co IAB Polska przyjmuje z dużym zadowoleniem i aprobatą.

Niemniej jednak, postanowienia regulujące tzw. rozsądne środki zarządzania ruchem, szczegółowo opisane w pkt 23.5 Rozporządzenia w ocenie IAB Polska w sposób niedostateczny gwarantują przestrzeganie zasady neutralności. Postanowienia dotyczące rozsądnych środków zarządzania ruchem powinny bezwzględnie obejmować zapis, zgodnie z którym operator zobowiązany będzie do jednakowego traktowania podobnego ruchu niezależnie od nadawcy, od którego ruch pochodzi. W szczególności chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których operator dyskrecjonalnie, w sposób nieuzasadniony faworyzuje niektórych dostawców treści lub ogranicza dostęp do treści innych dostawców, powołując się na konieczność zastosowania rozsądnych środków zarządzania ruchem.

Dodatkowo, w przypadku ewentualnej konieczności zastosowania rozsądnych środków zarządzania ruchem, szczegółowo opisanych w pkt 23.5 Rozporządzenia, zdaniem IAB Polska – informacja o zastosowanych środkach powinna być każdorazowo automatycznie przekazywana do CERT (przewidzianego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii). W takim przypadku, zarówno inni operatorzy, jak i dostawcy treści mogliby weryfikować, czy oferowane przez nich usługi nie podlegają nieuzasadnionemu ograniczaniu, blokowaniu lub spowalnianiu. Opisane rozwiązane stanowi prewencyjną formę kontroli legalności działań operatorów oraz w sposób znaczący przyczyni się do ich transparentności.

TAGI :