Prezydencja Niemiecka wraca do podjętych przez poprzednie prezydencje prac nad projektem rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) – rozporządzenie e-Privacy. W swoim dokumencie roboczym z 6 lipca br. (dok. 9243/20), który dyskutowany będzie na posiedzeniu Gr roboczej Rady UE ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (WP TELE) 13 lipca br. prezydencja przedstawiła propozycje przepisów w odniesieniu do wybranych zagadnień z art. 6 i art. 8. IAB Polska przekazał do Ministerstwa Cyfryzacji uwagi do tej propozycji, w ramach których przede wszystkim:

    • krytycznie oceniamy projekt e-Privacy jako całość,
    • podtrzymujemy dotychczasowe stanowisko, w którym uznajemy, że najistotniejszym problemem z jakim od początku boryka się projekt rozporządzenia e-Privacy, jest krzyżowanie się i konflikt projektu rozporządzenia e-Privacy z RODO,
    • oceniamy, że stosowanie przepisów e-Privacy w praktyce będzie bardzo utrudnione,
    • widzimy potrzebę szerszej dyskusji z udziałem ekspertów technicznych, informatycznych, big data, reklam i technologii platform. Projekt e-Privacy zmierza do oparcia całości funkcjonowania usług na zgodzie, która stanie się nieczytelna dla użytkownika prowadząc do tzw. „zmęczenia zgodą” (consent fatigue)