Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób – wydarzenia

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, 02–508 Warszawa. 

Z administratorem można się skontaktować następujący sposób: 

a) listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02–508 Warszawa lub 

b) przez e‑mail: biuro@iab.org.pl.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są:

a) w celu przeprowadzenia Wydarzenia, w tym rejestracji i stworzenia listy Uczestników Wydarzenia oraz przekazania Uczestnikom informacji organizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na sprawnej organizacji Wydarzenia.

b) w celu prowadzenia marketingu usług własnych IAB Polska. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu usług IAB Poiska.

c) w celu prowadzenia marketingu Partnerów IAB Polska, jeśli wyrażono taką zgodę.

 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy oraz w zakresie niezbędnym do obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową na okres do przedawnienia roszczeń związanych z tą umową. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe Partnerom do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Administrator przekazuje dane osobowe dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym Partnerom w celach marketingowych, jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

a) prawo do wycofania zgody na udostępnianie danych.

b) prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,

c) prawo dostępu do danych osobowych,

d) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

e) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

6. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.