Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ws. projektu ustawy o prawach konsumenta (druk numer 2076) w zakresie zmian dotyczących stosowania odpowiednich przepisów do dostarczania treści cyfrowych z dnia 23 kwietnia 2014 r.

07/14/2014

Szanowni Państwo,

Rozumiejąc potrzebę uregulowania przez ustawodawcę kwestii stosowania odpowiednich przepisów w przypadku dostarczania konsumentom treści cyfrowych (projektowany art. 43 punkt 11 Ustawy o prawach konsumenta) wskazujemy jednocześnie na brak konieczności rozstrzygania o tym w „Projekcie Ustawy o prawach konsumenta” (dalej „Projekt”).

Powyższe wynika z faktu, że „Dyrektywa 2011/83/UE o prawach konsumenta” nie nałożyła na państwa członkowskie UE (w tym Polskę) żadnego obowiązku w tym zakresie. Ponadto omawiana zmiana wymaga szczegółowej i kompleksowej analizy skutków prawno-ekonomicznych, której nie przeprowadzono w uzasadnieniu do Projektu.

Co istotne jednak, podkreślenia wymaga fakt, że omawiane zagadnienie (tj. regulacja sprzedaży treści cyfrowych) stanowi już przedmiot rozważań w trakcie opracowywania projektu „Wspólnego europejskiego prawa sprzedaży” (ang. The Proposal for a Common European Sales Law (CESL)”), który został stworzony na podstawie opinii zgromadzonych po opublikowaniu przez Komisję Europejską Zielonej Księgi z dnia 1.7.2010r. w sprawie postępów prac nad europejskim prawem umów. Powyższy Projekt ma mieć na celu wprowadzenie drugiego i równoległego reżimu umowy sprzedaży, który powinien stanowić integralną część systemów prawa prywatnego państw członkowskich UE, w tym RP (tj. stronom transgranicznej umowy sprzedaży przysługiwałoby prawo do wyboru CESL jako prawa właściwego).

W związku z tym wskazujemy na konieczność wstrzymania się z regulowaniem omawianej kwestii w treści „Projektu Ustawy o prawach konsumenta” oraz możliwość jej rozstrzygnięcia podczas prowadzonych obecnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji prac nad nowelizacją „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.  

Przedstawione rozwiązanie należy uznać tym bardziej za uzasadnione, że zmiany w/w ustawy, która stanowi podstawowy akt regulujący działalność przedsiębiorców w Internecie, konsultowane są z przedstawicielami całego krajowego sektora gospodarki elektronicznej. W konsekwencji dokonywanie pozostałych zmian, które są istotne z punktu widzenia przedsiębiorców internetowych ale w innych aktach prawnych (jak np. Ustawa Kodeks Cywilny) również powinno zostać przeprowadzone w ramach powyższych konsultacji środowiskowych.

 

TAGI :