Regulamin programu QUALID

REGULAMIN PROGRAMU QUALID. Quality in Digital Advertising.  

Status: marzec 2024 

I. Postanowienia ogólne 

 1. Celem Programu QUALID jest proponowanie oraz promowanie rozwiązań, działań i standardów, które w sposób pozytywny wpływają na jakość rynku reklamy cyfrowej, prowadząc równocześnie do zwiększenia zaufania do reklamy cyfrowej. Dowodem przeprowadzenia przedmiotowych działań i rozwiązań jest uzyskanie prawa do posługiwania się Stemplem Programu QUALID, który może być wykorzystany przez uprawniony podmiot w oficjalnej komunikacji, w szczególności w stopkach mailowych, na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, jak i w materiałach drukowanych i cyfrowych. Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (dalej jako: „IAB Polska”) jest podmiotem uprawnionym do Stempla Programu QUALID, a także udzielającym zezwolenia na jego wykorzystanie na szczegółowych zasadach opisanych w Rozdziałach V., VI. oraz VII. niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin dotyczy następujących form Programu QUALID: 
 1. Brand Safety;  
 2. Viewability;  
 3. Anti-Fraud;  
 4. Programmatic;  
 5. Ambasador. 

3. Regulamin jest przede wszystkim kierowany do podmiotów działających jako:  

 1. Wydawcy i Sieci reklamowe;  
 2. Agencje reklamowe;  
 3. Domy mediowe;  
 4. dostawcy rozwiązań technologicznych (w tym dostawcy: Platformy po stronie popytu (Demand Side Platform – DSP), Platformy Strony Podażowej (Supply Side Platform – SSP), Platformy Zarządzania Danymi (Data Management Platform – DMP), a także Dostawcy narzędzi do weryfikacji);
 5. Reklamodawcy. 

4. Wydawcy, Sieci reklamowe, Agencje reklamowe, Domy mediowe oraz ww. dostawcy rozwiązań technologicznych są uprawnieni do uczestnictwa w każdej z form Programu QUALID (z wyłączeniem formy Programu QUALID – Ambasador, chyba że ww. podmiot kwalifikuje się do ww. formy Programu QUALID na zasadach określonych w Rozdziale V. ust. 1 lit. e) Regulaminu), na szczegółowych warunkach określonych w Regulaminie. 

5. Z wyłączeniem Programu QUALID – Ambasador w Programie QUALID może uczestniczyć wyłącznie podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu  przepisu Art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) zrzeszony jako członek IAB Polska. Wymóg zrzeszenia w IAB Polska zostaje również spełniony jeżeli podmiot pragnący uczestniczyć w Programie QUALID należy do grupy kapitałowej spółek, a przynajmniej jedna ze spółek należących do grupy kapitałowej jest członkiem IAB Polska. Powyższe nie wpływa na treść postanowienia Rozdziału III. ust. 5 Regulaminu. Opuszczenie przez Uczestnika Programu grupy kapitałowej powoduje skutki, o których mowa w Rozdziale VII. ust. 11 Regulaminu.  

6. Niniejszy Regulamin określa warunki przyznawania Stempli Programu QUALID, procedurę ich przyznawania, prawa i obowiązki Uczestników Programu, zasady składania skarg związanych z Programem QUALID oraz przeprowadzania nadzoru nad Programem QUALID. W zakresie formy Programu QUALID – Programmatic powyższe zasady regulowane są również w dokumencie „Warunki przystąpienia do Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic”, udostępnionym na stronie IAB Polska pod poniższym adresem: https://www.iab.org.pl/kdprp/. 

7. Uczestnicy Programu QUALID, powstałego z inicjatywy IAB Polska, działający w branży reklamy cyfrowej zobowiązują się do przestrzegania zasad i warunków związanych z Programem QUALID wyrażonych w niniejszym Regulaminie. Zasady Programu QUALID powstały w wyniku prac Rady Programowej Programu QUALID oraz Grup Roboczych IAB Polska i podlegać będą, w miarę potrzeb, stosownym aktualizacjom, w szczególności z uwagi na troskę o prawidłowy rozwój branży reklamy cyfrowej. 

8. Uczestnicy Programu QUALID zobowiązani są przestrzegać wymogów określonych w Regulaminie dla danych form Programu QUALID (Brand Safety, Viewability, Anti-Fraud, Programmatic, Ambasador), w zakresie których ubiegają się lub już posługują się określonym Stemplem.  

9. Uczestnicy Programu QUALID zobowiązani są przestrzegać Regulaminu w obszarach rynku reklamy cyfrowej objętych ich szeroko rozumianą działalnością. Jeżeli określony Uczestnik Programu działa w kilku obszarach, zobligowany jest do przestrzegania Regulaminu w odniesieniu do każdego z obszarów. 

10. Podstawowym celem Rady Programowej Programu QUALID jest opracowanie Regulaminu i zmian do Regulaminu oraz podstawowych zasad Programu QUALID. Rada Programowa Programu QUALID działa na podstawie wewnętrznego Regulaminu Rady Programowej Programu QUALID, opracowanego i przyjętego przez Zarząd IAB Polska w trybie uchwały. 

II. Słownik  

1. Wymienieni uczestnicy oraz podmioty kandydujący do Programu QUALID są zdefiniowani w następujący sposób:  

 1. Agencja reklamowa – podmiot, który realizuje (kupuje) i dokumentuje (raportuje)
  kampanie reklamowe we własnym imieniu i na rachunek Reklamodawcy;  
 2. Dom mediowy – podmiot zajmujący się działaniami związanymi z planowaniem oraz kupowaniem kampanii reklamowych, które pojawią się w mediach masowych,
  w tym cyfrowych; 
 3. Platforma po stronie popytu (Demand Side Platform – DSP) – infrastruktura
  umożliwiająca zakup powierzchni reklamowej w modelu programatycznym;  
 4. Platforma Strony Podażowej (Supply Side Platform – SSP) – infrastruktura technologiczna umożliwiająca udostępnianie zasobów reklamowych do
  zautomatyzowanej sprzedaży w ekosystemie programatycznym;  
 5. Platforma Zarządzania Danymi (Data Management Platform – DMP) – infrastruktura umożliwiająca gromadzenie danych offline i online w czasie rzeczywistym z różnych kanałów i od różnych dostawców oraz zarządzanie nimi. Infrastruktura pozwala na segmentację odbiorców w celu wysyłania zindywidualizowanych komunikatów do poszczególnych odbiorców;  
 6. Dostawca narzędzi do weryfikacji – dostawca narzędzi do weryfikacji reklam i powierzchnii reklamowej całościowo lub w poszczególnych obszarach.  
 7. Reklamodawca – firma, która realizuje (kupuje) i dokumentuje (raportuje) kampanie reklamowe we własnym imieniu i na własny rachunek; 
 8. Sieć reklamowa – podmiot, który sprzedaje powierzchnię reklamową; 
 9. Wydawca – osoba lub organizacja, która przygotowuje, publikuje i rozpowszechnia treści do publikacji za pośrednictwem jednego lub więcej mediów; 


2. Dla celów niniejszego Regulaminu następującym zwrotom przypisać należy wskazane poniżej znaczenie:  

 1. Formularz – interaktywne narzędzie udostępnione na stronie internetowej pod adresem: https://www.iab.org.pl/qualid-formularz/, umożliwiające złożenie Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID na zasadach określonych w Regulaminie; 
 2. Kandydat do Programu QUALID – podmiot, który złożył Wniosek o przystąpienie do Programu QUALID, znajdujący się w Okresie Przejściowym; 
 3. Komitet dopuszczający – komitet składający się z ekspertów IAB Polska wybieranych na warunkach określonych w Rozdziale IV. Regulaminu, odpowiedzialny za przeprowadzanie Procesu Rejestracyjnego, Procesu Weryfikacji i Procesu Ponownej Weryfikacji; 
 4. Uczestnik Programu QUALID lub Uczestnik Programu – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu  przepisu Art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), uczestniczący w Programie QUALID w dowolnej z form, o których mowa w Rozdziale I. ust. 2 Regulaminu. Status Uczestnika Programu uzyskuje się poprzez złożenie Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID i jego pozytywne rozpatrzenie przez Komitet dopuszczający poprzez stwierdzenie spełniania warunków uprawniających do posługiwania się Stemplem na warunkach określonych w Rozdziale V. Regulaminu albo – w odniesieniu do Programu QUALID – Programmatic – poprzez sygnowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic IAB Polska na zasadach określonych w Rozdziale V. ust. 1 lit. d) Regulaminu; 
 5. Stempel lub Stempel Programu QUALID – znak poświadczający zgodność działalności Uczestnika Programu z określonymi wymogami dla danej formy Stempla zgodnie z Rozdziałem V. Regulaminu; 
 6. Okres Przejściowy – okres po złożeniu Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID, w którym przedstawiciele Kandydata do Programu QUALID odbywają wymagane szkolenia online, zaś zgłoszony Wniosek o przystąpienie do Programu QUALID podlega weryfikacji Komitetu dopuszczającego na warunkach określonych w Rozdziale IV. Regulaminu. Okres Przejściowy trwa nie dłużej niż 6 miesięcy; 
 7. Proces Rejestracyjny – proces wykonywany przez Komitet dopuszczający, polegający na ocenie poprawności wymogów formalnych Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID. Proces niezwiązany jest z oceną wymogów, o których mowa w Rozdziale V. Regulaminu; 
 8. Proces Weryfikacji – proces następujący po Procesie Rejestracyjnym, wykonywany przez Komitet dopuszczający polegający na ocenie działalności Kandydata do Programu QUALID pod kątem wymogów uzyskania danego Stempla określonych w Regulaminie; 
 9. Proces Ponownej Weryfikacji – proces polegający na ocenie zgodności działalności Uczestnika Programu QUALID z nowymi wymogami przyznawania określonego Stempla Programu QUALID określonymi w Rozdziale V. Regulaminu, wykonywany przez Komitet dopuszczający w przypadku dokonania zmiany ww. wymogów w związku z wprowadzeniem zmiany do Regulaminu; 
 10. Rada Programowa Programu QUALID – organ doradczy, w skład którego wchodzi od 5 do 15 ekspertów z branży digital marketingu, którego członkowie są wybierani przez Zarząd IAB Polska na dwuletnią kadencję w trybie uchwały Zarządu IAB Polska; 
 11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu, udostępniany na stronie internetowej pod adresem: https://www.iab.org.pl/regulamin-programu-qualid/; 
 12. Nieprawidłowy ruch (ang. invalid traffic, non-human traffic) – ruch niegenerowany przez ludzi, mogący stanowić oszustwo reklamowe, podejmowany w formie takich działań jak przykładowo nieuczciwie wygenerowane wyświetlenia lub kliknięcia;  
 13. Zasady LEAN (pełna nazwa Light, Encrypted, Ad choice supported, Non- invasive Ads) – opracowane przez IAB Tech Lab zasady wspierania rozwoju reklamy, mające na celu zwiększenie efektywności, skuteczności i atrakcyjności reklamy.  
 14. Wniosek o przystąpienie do Programu QUALID wniosek o przystąpienie do Programu QUALID, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (wzór dot. wszystkich form Programu QUALID poza formą QUALID – Ambasador) lub Załącznik nr 2 (wzór dot. przystąpienia do Programu QUALID – Ambasador) do Regulaminu. Sposoby złożenia i weryfikacji złożonego Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID zostały określone w Rozdziale IV. Regulaminu. 

III Stempel Programu QUALID  

1.Stemple Programu QUALID przyznawane są podmiotom, które przystąpiły do Programu QUALID i pozytywnie przeszły Proces Weryfikacji. 

2. Stemple Programu QUALID przyznawane są dla: 

 1. Uczestników Programu, którzy pozytywnie zakończyli Proces Weryfikacji lub Proces Ponownej Weryfikacji w jednej z określonych form Programu QUALID, co uprawnia do uzyskania lub podtrzymania uprawnienia do posługiwania się Stemplem dla określonej formy Programu QUALID; 
 2.  Uczestników Programu, którzy pozytywnie zakończyli Proces Weryfikacji lub Proces Ponownej Weryfikacji we wszystkich formach Programu QUALID, co uprawnia do uzyskania lub podtrzymania uprawnienia do posługiwania się Złotym Stemplem QUALID CERTIFIED”. 

3. Wzór poszczególnych Stempli Programu QUALID określony jest w Załącznikach nr 4-6 do Regulaminu. Każdy Stempel zawiera informację, której formy Programu QUALID dotyczy. Korzystanie ze Stempli jest możliwe wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie. Niedopuszczalne są jakiekolwiek ingerencje w projekt graficzny Stempli, w szczególności polegające na modyfikacji kolorystycznej lub innej metodzie mogącej z łatwością wprowadzać osoby trzecie w błąd. 

4. Stempel przyznany jest poszczególnym podmiotom w sposób zindywidualizowany. W razie działania podmiotu w ramach grupy kapitałowej, niezależnie od jej formy prawnej, Stempel Programu QUALID przysługuje wyłącznie podmiotowi, który uzyskał uprawnienie do posługiwania się określonym Stemplem.  

5. Stemple przyznawane są bez terminu ważności. W razie zmiany warunków przyznawania określonego Stempla Programu QUALID, podmiot uprawniony do posługiwania się danym rodzajem Stempla zobligowany jest do przejścia Procesu Ponownej Weryfikacji w celu potwierdzenia zgodności z nowymi wymogami przyznawania określonego Stempla Programu QUALID zaktualizowanymi w ramach wprowadzenia zmian w Regulaminie. Proces Ponownej Weryfikacji jest przeprowadzany nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. zmian do Regulaminu. W wyniku przeprowadzonego Procesu Ponownej Weryfikacji mogą zapaść następujące decyzje Komitetu dopuszczajacego: 

 1. Jeśli dany Uczestnik Programu spełnia nowe wymogi, Komitet dopuszczający przesyła w drodze korespondencji e-mail na adres e-mail Uczestnika Programu potwierdzenie spełnienia nowych wymogów i dalsze uprawnienie do posługiwania się Stemplem; 
 2. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego Procesu Ponownej Weryfikacji podmiot będący Uczestnikiem Programu nie spełnia nowych wymogów uzyskania określonego Stempla, Komitet dopuszczający informuje o tym ww. podmiot i wyznacza dodatkowy okres, nie krótszy niż 6 miesięcy, w celu dostosowania prowadzonej działalności do ww. wymogów. Jeśli pomimo przeprowadzenia ww. procesu dany podmiot w dalszym ciągu nie spełnia ww. wymogów, Zarząd IAB Polska może w formie uchwały pozbawić tego Uczestnika Programu prawa do posługiwania się Stemplem poprzez wykluczenie danego Uczestnika Programu z Programu QUALID. 

 

IV Proces rejestracji do Programu QUALID oraz weryfikacji zgłoszeń 

1.W celu przystąpienia do Programu QUALID należy wypełnić Wniosek o przystąpienie do Programu QUALID, który powinien zostać wypełniony przez podmiot, o którym mowa w Rozdziale 1 ust. 3 Regulaminu, a następnie wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail:
qualid@iab.org.pl z tytułem „Przystąpienie do Programu QUALID” albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 

IAB Polska
ul. Puławska 39/77
02-508 Warszawa  

2. Alternatywnie do sposobu opisanego w ust. 1 powyżej, możliwe jest również przystąpienie do Programu QUALID poprzez uzupełnienie informacji oraz przesłanie odpowiedniego Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID, za pośrednictwem Formularza. W celu prawidłowego uzupełnienia ww. formularza konieczne jest podjęcie następujących kroków: 

 1. Uzupełnienie danych podmiotu, który zamierza przystąpić do Programu QUALID; 
 2. Wskazanie informacji, czy podmiot jest członkiem IAB Polska poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru udostępnionego w formularzu; 
 3. Wskazanie kategorii firmy, która zamierza przystąpić do Programu QUALID spośród wymienionych poniżej kategorii:  
 • Wydawca/Sieć reklamowa;
 • Reklamodawca; 
 • Agencja/Dom mediowy; 
 • Dostawca rozwiązań;

d.Wskazanie kategorii (formy) w Programie QUALID poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru, spośród wymienionych poniżej kategorii: 

 • Brand Safety; 
 • Viewability; 
 • Anti-fraud
 • Programmatic

e. Wskazanie danych osobowych osoby kontaktowej będącej przedstawicielem podmiotu ubiegającego się o przystąpienie do Programu QUALID, w tym: 

 • Imię i nazwisko; 
 • Stanowisko w firmie; 
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu; 

f. Przesłanie za pośrednictwem Formularza (poprzez załączenie dokumentu w formie elektronicznej) uzupełnionego Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID. 

3.Wraz z podpisanymi dokumentami, o których mowa w Rozdziale IV. ust. 1 i 2 Regulaminu, przedłożyć należy logo Kandydata do Programu QUALID na adres e-mail, o którym mowa w ust. 1 powyżej.  

4. Po zakończeniu Procesu Rejestracyjnego Komitet dopuszczający przystępuje do badania spełniania warunków określających przyznanie danego Stempla pod kątem działalności Kandydata do Programu QUALID. Zarejestrowany podmiot może zadeklarować zgodność z wymogami dla określonego Stempla przed upływem Okresu Przejściowego. Zadeklarowanie powyżej wspomnianej zgodności jest równoznaczne z przystąpieniem Komitetu dopuszczającego do badania spełniania warunków określających przyznanie danego Stempla pod kątem działalności Kandydata do Programu QUALID.  

5. W toku przeprowadzania Procesu Weryfikacji Komitet dopuszczający uprawniony jest do zadawania pytań oraz wnioskowania o informacje istotne z punktu widzenia sprawdzenia wymogów przyznania Stempla. W powyższym zakresie Kandydat do Programu QUALID zobowiązuje się do czynnej współpracy z Komitetem dopuszczającym. zaś Komiet dopuszczający zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w zakresie poufności przekazanych danych i ich wykorzystania wyłącznie dla celów związanych z prowadzonym Procesem Weryfikacji. Kandydat do Programu QUALID może odmówić przekazywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, których ujawnienie może narazić go na poniesienie szkody. 

6. Podejmowanie decyzji w sprawie stwierdzenia spełniania warunków uprawniających do posługiwania się Stemplem należy do wyłącznej kompetencji Komitetu dopuszczającego. Decyzja o stwierdzeniu spełniania warunków umożliwiających posługiwanie się Stemplem zostanie przekazana Uczestnikowi Programu na jego adres e-mail wskazany we Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID.  

7. Do zadań Komitetu dopuszczającego należy w szczególności, lecz nie jedynie, ocena Wniosków o przystąpienie do Programu QUALID  Kandydatów do Programu QUALID w kontekście spełniania przez wspomniane podmioty wymogów materialnych i formalnych wyznaczonych postanowieniami Regulaminu dla udzielenia uprawnienia do posługiwania się Stemplem oraz w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

8. W skład Komitetu dopuszczającego wchodzi nie więcej niż 3 ekspertów wybranych na dwuletnią kadencję przez Zarząd IAB Polska w formie uchwały. Grupy Robocze IAB Polska zaangażowane w Program QUALID uprawnione są do niewiążącego rekomendowania ekspertów kandydujących do Komitetu dopuszczającego. 

V Warunki uprawniające do uzyskania Stempla Programu QUALID  

Poniżej określone zostały warunki, które musi spełnić dany podmiot, by uzyskać Stempel Programu QUALID, a które mogą ulegać zmianom poprzez zaktualizowanie poszczególnych postanowień Rozdziału V. Regulaminu:

 

a) Program QUALID – Brand Safety:  

 • Przystępujący Wydawca lub Sieć reklamowa:  
 • umożliwia blacklistowanie i whitelistowanie poszczególnych domen, podstron i artykułów wchodzących w zakres emisji kampanii na bazie kategorii ich treści i poszczególnych słów kluczowych;  
 • umożliwia filtrowanie wyników emisji na podstawie listy wytycznych opartych o domeny, adresy stron lub kategorie witryn wg kategoryzacji IAB;  
 • wdrożył standard IAB ads.txt w komputerowych i mobilnych aplikacjach/zasobach internetowych określając tym samym, które SSP jest upoważniony do handlu jego powierzchnią reklamową. Plik ads.txt weryfikuje co najmniej co trzy miesiące;  
 • uczestniczy w Inicjatywie „Reklamuj Świadomie” poprzez przystąpienie do inicjatywy na zasadach określonych na stronie internetowej: https://www.iab.org.pl/reklamujswiadomie/; 
 • w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Brand Safety oraz o Programie QUALID zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu.
   
 • Przystępujący Dom mediowy lub Agencja reklamowa:  
 • rekomenduje klientom użycie narzędzi z aktualną akredytacją w zakresie Brand Safety uznanego podmiotu certyfikującego, takich jak przykładowo MRC, DTSG/ABC; 
 • dla swoich klientów przygotowuje rekomendacje objaśniające najwłaściwsze zabezpieczenia reputacji marki; 
 • zapewnia reklamodawcy wgląd do listy źródeł powierzchni reklamowych, jak i wyników działań zgodnie z wcześniej uzgodnionymi warunkami;  
 • w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Brand Safety oraz o Programie QUALID online zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu. 
 • Przystępujący dostawca rozwiązań technologicznych, o którym mowa w Rozdziale I. ust. 4 lit. d) Regulaminu:  
 • udostępnia informacje o metodologii kontroli Brand Safety marki; 
 • posiada aktualną akredytację w zakresie Brand Safety uznanego podmiotu
  certyfikującego, takiego jak MRC, DTSG/ABC lub analogiczne;  
 • ma możliwość raportowania wyników kampanii z uwzględnieniem osiągniętego Brand Safety;
  w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Brand Safety oraz o Programie QUALID zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu. 

b) Program QUALID – Viewability

 • Przystępujący Wydawca lub Sieć reklamowa: 
 • posiada bądź umożliwia wpięcie” certyfikowanych narzędzi do pomiaru widoczności, takich jak MRC, EVSG lub innych podobnych;  
 • posiada w ofercie produkt rozliczany za Viewability;  
 • aktualizuje i udostępnia specyfikację swoich produktów reklamowych;  
 • w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Viewability oraz o Programie QUALID zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu.
   
 • Przystępujący Dom mediowy lub Agencja reklamowa:  
 • rekomenduje klientom użycie narzędzi z aktualną akredytacją w zakresie Viewability uznanego podmiotu certyfikującego takiego jak przykładowo MRC, DTSG/ABC.  
 • stosuje się do wytycznych Standardu Viewability opracowanego przez IAB Polska;  
 • w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Viewability oraz o Programie QUALID zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu.
   
 • Przystępujący dostawca rozwiązań technologicznych, o którym mowa w Rozdziale I. ust. 4 lit. d) Regulaminu: 
 • przestrzegają standardu Viewability IAB; 
 • posiada aktualną akredytację w zakresie pomiaru Viewability uznanego podmiotu certyfikującego takiego jak przykładowo MRC, DTSG/ABC; 
 • w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Viewability oraz o Programie QUALID zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu.
   

c) Program QUALID – Anti-Fraud  

 • Przystępujący Wydawca lub Sieć reklamowa: 
 • u którego poziom Nieprawidłowego ruchu na wszystkich jego stronach jest nie wyższy niż 3% (w oparciu o uznane rynkowo, sprawdzone narzędzia badawcze);  
 • posiada narzędzia ciągłego monitoringu własnej powierzchni (inventory); 
 • w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Anti-Fraud oraz o Programie QUALID z zasadami o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu.
   
 • Przystępujący Dom mediowy lub Agencja reklamowa: 
 • rekomenduje swoim klientom użycie narzędzi z aktualną akredytacją w zakresie raportowania nieprawidłowego ruchu uznanego podmiotu certyfikującego takiego jak przykładowo MRC, DTSG/ABC;
   
 • wspiera edukację klientów w zakresie nieprawidłowego ruchu i sposobów radzenia sobie z nim; 
 • w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Anti-Fraud oraz o Programie QUALID zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu.
   
 • Przystępujący dostawca rozwiązań technologicznych, o którym mowa w Rozdziale I. ust. 4 lit. d) Regulaminu: 
 • posiada aktualną akredytację w zakresie pomiaru raportowanie nieprawidłowego ruchu uznanego podmiotu certyfikującego takiego jak przykładowo MRC, DTSG/ABC;
 • w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Anti-Fraud oraz o Programie QUALID zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu.  

d) Program QUALID – Programmatic  

Przystąpienie do Programu QUALID – Programmatic może nastąpić w jednym z dwóch dostępnych trybów: 

 • poprzez spełnienie szczegółowych wymogów przystąpienia do Programu QUALID – Programmatic określonych w Regulaminie, w przypadku, gdy podmiot przystępujący do ww. Programu jest członkiem IAB Polska i spełnia następujące wymogi: 
 • Przystępujący Wydawca lub Sieć reklamowa:  
 • udostępnia powierzchnię reklamową tylko na stronach internetowych i w aplikacjach zawierających treści zgodne z prawem (nie zawierających treści nielegalnych); 
 • nie fałszuje informacji o dostarczanej powierzchni reklamowej, przykładowo co do jej kontekstu, wymiarów kreacji, docelowym adresie URL lub urządzeniu końcowym, na którym ma wyświetlić się reklama;  
 • zapewnia, ze wdrożył standard IAB ads.txt (witryny) i app-ads.txt(aplikacje) na całej udostępnianej powierzchni oraz regularnie kontroluje ich aktualność oraz zgodność ze stanem faktycznym; 
 • dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i transparentność realizowanych działań; 
 • w przypadku wystąpienia spornych wyników weryfikacji lub realizacji działań, zobowiązuje się do współpracy z partnerami biznesowymi, w zakresie wyjaśnienia przyczyny ich wystąpienia oraz w celu zapobiegania im w przyszłości; 
 • w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Programmatic oraz o Programie QUALID zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu.
   
 • Przystępujący Dom mediowy lub Agencja reklamowa:  
 • zapewnia Reklamodawcy pełną przejrzystość w zakresie źródeł powierzchni reklamowej, dostawców technologii, innych niż zgodne ze standardem IAB ustawień widoczności reklam oraz wyników działań, w ramach wcześniej uzgodnionych warunków i zgodnie z umownymi wymogami; 
 • nie fałszuje informacji o dostarczanych reklamach przykładowo co do zgodności deklarowanego reklamodawcy/branży ze stanem faktycznym, oraz pod kątem zgodności deklarowanego adresu URL z faktycznym docelowym adresem URL; 
 • sprawdza dostarczane reklamy pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem oraz ze standardami i dobrymi praktykami IAB Polska; 
 • dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i transparentność realizowanych działań; 
 • w przypadku wystąpienia spornych wyników weryfikacji lub realizacji działań, zobowiązuje się do współpracy z partnerami biznesowymi, w zakresie wyjaśnienia przyczyny ich wystąpienia oraz w celu zapobiegania im w przyszłości; 
 • w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Programmatic oraz o Programie QUALID zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu. 
 • Przystępujący dostawca rozwiązań technologicznych, o którym mowa w Rozdziale I. ust. 4 lit. d) Regulaminu: 
 • zapewnia pełną przejrzystość dotyczącą realizowanych działań w ramach wcześniej uzgodnionych warunków i zgodnie z umownymi wymogami; 
 • umożliwia mierzenie widoczności reklam przynajmniej zgodnie z aktualnymi standardami widoczności IAB Polska; 
 • dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i transparentność realizowanych działań; 
 • w przypadku wystąpienia spornych wyników weryfikacji lub realizacji działań, zobowiązuje się do współpracy z partnerami biznesowymi, w zakresie wyjaśnienia przyczyny ich wystąpienia oraz w celu zapobiegania im w przyszłości; 
 • podejmuje odpowiednie kroki, aby zgodnie z dostępnymi na rynku możliwościami technicznymi, filtrować nieprawidłowy ruch; 
 • wspiera standard ads.txt lub app-ads.txt, o ile dana domena lub aplikacja używa tych standardów; 
 • w Okresie Przejściowym ukończył szkolenia online Programmatic oraz o Programie QUALID zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu. 

e) Program QUALID – Ambasador 

 • Forma Programu QUALID Ambasador skierowana jest przede wszystkim do podmiotów będących Reklamodawcami, a ponadto do wybranych przedsiębiorstw z branży reklamy cyfrowej, nawet jeśli nie są Reklamodawcami, którzy: 
 • w Okresie Przejściowym ukończyli szkolenia o Programie QUALID Ambasador online zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VI. Regulaminu; 
 •  wyrażają publiczne poparcie dla Programu QUALID. 

VI Szkolenia  

 1. Szkolenia QUALID online, będące wymogiem uczestnictwa w wybranej formie Programu QUALID, udostępniane będą indywidualnie Kandydatom do Programu QUALID. Informacje dotyczące obsługi i dostępu do Szkolenia QUALID przekazywane będą osobom kontaktowym będącym przedstawicielami Kandydatów do Programu QUALID.  
 2. Dostęp do szkolenia QUALID online przyznawany jest indywidualnym użytkownikom na podstawie listy użytkowników, która ustalana jest pomiędzy IAB Polska a osobami kontaktowymi będącym przedstawicielami Kandydatów do Programu QUALID. Dobór osób objętych listą użytkowników uzależniony jest od charakteru i struktury danego podmiotu Kandydata do Programu QUALID. 
 3. Lista użytkowników, o której mowa powyżej, może być zmieniona wyłącznie w drodze porozumienia z IAB Polska. Zmiana listy użytkowników może wynikać przykładowo, lecz nie wyłącznie, z kwestii związanych z zakończeniem współpracy przez danego użytkownika z Kandydatem do Programu QUALID, planowanym dłuższym urlopem lub z innymi okolicznościami uniemożliwiającymi odbycie szkolenia QUALID online. Zmiana listy użytkowników nie może wpływać negatywnie na przyswojenie przez personel Kandydata do Programu QUALID wiedzy niezbędnej do realizacji celów Programu QUALID. 
 4. Osoby wymienione na liście użytkowników mogą odbywać indywidualne szkolenia QUALID online równocześnie lub w odstępach czasu, nie później jednak niż do końca Okresu Przejściowego danego Kandydata do Programu QUALID. 
 5. Szkolenia QUALID online składają się z 5 modułów: 
 • Brand Safety;  
 • Viewability; 
 • Anti-Fraud;  
 • Programmatic; 
 • Ambasador. 

  6. Każdy z wymienionych powyżej modułów zakończony jest testem sprawdzającym wiedzę w zakresie materii przybliżonej w trakcie szkolenia QUALID online. Warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia QUALID online jest uzyskanie pozytywnego wyniku przez każdą z osób znajdujących się na liście użytkowników, o której mowa w Rozdziale VI. ust. 2 Regulaminu w Okresie Przejściowym danego Kandydata do Programu QUALID. 

VII Udzielenie prawa do posługiwania się Stemplem  

 1. Uczestnik Programu QUALID, który zobowiązał się do przestrzegania Regulaminu, w odniesieniu do którego w sposób pozytywny zakończony został Proces Rejestracyjny i Proces Weryfikacji, jest uprawniony do używania Stempla Programu QUALID. Uprawnienie do używania Stempla może również zostać potwierdzone w wyniku przeprowadzenia Procesu Ponownej Weryfikacji. 
 2. Zaleca się, aby Stempel został umieszczony w widocznym miejscu na stronie internetowej Uczestnika Programu. Powyższe zalecenie dotyczy wszystkich stron internetowych prowadzonych w ramach działalności reklamowej Uczestnika Programu. Stempel może być wykorzystany przez uprawniony podmiot w oficjalnej komunikacji, stopkach mailowych, na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, jak i w materiałach drukowanych i cyfrowych. Stempel Programu QUALID ma na celu informowanie osób trzecich o zgodności działalności Uczestnika Programu QUALID z określonymi wymogami dla skonkretyzowanego wzoru Stempla, zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozdziale V. lub jego zaangażowaniu w promocję Programu QUALID.  
 3. Stempel Programu QUALID jest przysłany Uczestnikowi Programu QUALID w formie cyfrowej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Uczestnik Programu QUALID umieszczający na swojej stronie Stempel zobowiązany jest do podlinkowania Stempla do strony IAB Polska zawierającej niniejszy Regulamin w formacie pdf za pomocą następującego linku:
  https://www.iab.org.pl/qualid/. Link powinien być oznaczony jako rel = „nofollow”. Jeżeli Uczestnik Programu korzysta z certyfikatu w mediach analogowych (w formie ofert, broszur lub podobnych) adres URL https://www.iab.org.pl/qualid/ powinien zostać podany w formie przypisu. 
 4. Uprawnienie do stosowania Stempla powstaje w momencie otrzymania od IAB Polska informacji o pozytywnym przebiegu Procesu Rejestracyjnego i Procesu Weryfikacji oraz przesłania wzoru Stempla do Uczestnika Programu. Uprawnienie do posługiwania się Stemplem wygasa z chwilą: 
 5. rezygnacji danego Uczestnika Programu z uczestnictwa w Programie QUALID; 
 1. pozbawienia prawa do posługiwania się Stemplem w związku z wykluczeniem z Programu QUALID w wyniku decyzji podjętej przez: 

a) Zarząd IAB Polska, w tym w wyniku: 

 • rezygnacji z członkostwa Uczestnika Programu w IAB Polska lub wykluczenia ww. Uczestnika z IAB Polska;
 • przeprowadzonego Procesu Ponownej Weryfikacji, na zasadach określonych w Regulaminie; 

b) Komisję ds. skarg, na szczegółowych zasadach określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu; 

5. IAB Polska, będąca podmiotem uprawnionym do udzielania uprawnienia do posługiwania się wszelkimi formami Stempli w rozumieniu Regulaminu, udziela uprawnienia do posługiwania się Stemplem tylko Uczestnikowi Programu spełniającemu następujące warunki:  

 • jeśli stwierdzona została pozytywna weryfikacja dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 i 3; 
 • jeśli stwierdzone zostało spełnienie warunków udzielenia Stempla zgodnie z Rozdziałem IV ust. 5 oraz Rozdziałem V. i VI. 

6. IAB Polska udziela na rzecz Uczestnika Programu spełniającego powyżej opisane warunki nieodpłatnej i niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji, do korzystania z konkretnego Stempla, na czas nieoznaczony (z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej), bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
 1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu, w tym nośników zapisów wszelkiego rodzaju, 
 1. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet. 

W przypadku wykluczenia danego Uczestnika Programu podjętej w formie uchwały Zarządu IAB Polska lub Komisji ds. skarg, ww. licencja wygasa. W takim przypadku były Uczestnik Programu jest zobowiązany do natychmiastowego i trwałego usunięcia Stempla ze swoich materiałów i zasobów elektronicznych, a także do powstrzymania się od dalszego korzystania ze Stempla.  

7. IAB Polska zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Stempla QUALID w przypadku, gdy: 

 1. Uczestnik Programu w Okresie Przejściowym nie udowodnił zgodności prowadzonej działalności z warunkami, o których mowa w Rozdziale V. Regulaminu;
 2. dostarczone dowody zgodności prowadzonej działalności z warunkami, o których mowa w Rozdziale V. Regulaminu, nie są wystarczające bądź nie pozwalają na pozytywną weryfikację;
 3. Uczestnik Programu w sposób ewidentny narusza warunki wynikające z Regulaminu pozwalające na posługiwanie się określonym Stemplem. 

8. Uczestnik Programu może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie QUALID, przekazując IAB Polska informację mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na dane wskazane w Rozdziale IV. ust. 1 Regulaminu. Rezygnacja z udziału w Programie QUALID wiąże się z utratą prawa do posługiwania się Stemplem, a rezygnujący podmiot jest zobowiązany do natychmiastowego i trwałego usunięcia Stempla ze swoich materiałów i zasobów elektronicznych, a także do powstrzymania się od dalszego korzystania ze Stempla. Złożenie rezygnacji nie pozbawia prawa do ponownego aplikowania do Programu QUALID poprzez złożenie Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID.  

9. Utrata członkostwa w IAB Polska, z wyłączeniem uczestnictwa w Programie QUALID – Ambasador, wiąże się z utratą prawa do posługiwania się Stemplem, a Uczestnik Programu jest zobowiązany do natychmiastowego i trwałego usunięcia Stempla ze swoich materiałów i zasobów elektronicznych, a także do powstrzymania się od dalszego korzystania ze Stempla. Powyższe dotyczy również Uczestnika Programu, który nie jest zrzeszony w IAB Polska, lecz jest członkiem grupy kapitałowej, w której jeden z podmiotów posiadał, a następnie utracił status członka IAB Polska. 

VIII Obowiązki Uczestnika Programu  

 1. W wyniku przystąpienia do Programu QUALID, IAB Polska uzyskuje prawo do wykorzystania danych firmowych oraz logotypu Uczestnika Programu do celów związanych z promowaniem działalności IAB Polska, w szczególności w zakresie promocji rynku reklamy cyfrowej. Prawo do wykorzystania przedłożonego logotypu Uczestnika Programu powiązane będzie jedynie z możliwością informowania, że Uczestnik Programu partycypuje w określony sposób w Programie QUALID. W tym celu Uczestnik Programu przekazuje IAB Polska swój logotyp lub inne oznaczenie indywidualizujące (w tym znak towarowy) w formie cyfrowej i jednocześnie udziela IAB Polska odwołalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z ww. logotypu lub oznaczenia w zakresie zgodnym z określonym w Rozdziale VII. ust. 6 Regulaminu (tj. na określonych tam polach eksploatacji). 
 2. Uczestnik Programu poprzez przekazanie logotypu lub oznaczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zapewnia, iż jest podmiotem, któremu przysługują uprawnienia do posługiwania się ww. logotypem lub oznaczeniem. W przypadku niezgodności z prawdą ww. zapewnienia, Uczestnik Programu będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą względem IAB Polska w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie w związku z wykorzystaniem ww. logotypu lub oznaczenia przez IAB Polska, jeśli doprowadzi to do naruszeń praw ww. osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.   
 3. Uczestnicy Programu QUALID zobowiązują się do przestrzegania wymogów określonych w Regulaminie dla określonych form Programu QUALID w zakresie których ubiegają się lub już posługują się określonym Stemplem. Uczestnicy Programu QUALID ponadto zobowiązują się do aktywnego promowania treści Regulaminu i wynikających z niego obowiązków. 

IX Opłaty  

 1. Proces Rejestracyjny, Proces Weryfikacji oraz Proces Ponownej Weryfikacji są wolne od opłat. 
 2. W zakresie Stempla w Programie QUALID w formie Programmatic, w przypadku, gdy podmiot przystępuje do niego na podstawie sygnowania Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic IAB Polska, powyżej opisane zasady nie mają zastosowania. W zakresie wspomnianej formy Programu QUALID oraz trybu przystąpienia do ww. formy Programu QUALID zastosowanie znajduje następująca regulacja: „Warunki przystąpienia do Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic”, o której mowa w Rozdziale I. ust. 7 Regulaminu. 

X Skargi oraz nadzó 

 1. Skargi rozpatrywane są w ujednoliconej procedurze wiążącej dla wszystkich Uczestników Programu QUALID. Tryb postępowania w zakresie skarg, zasady działania Komisji ds. skarg, w tym zasady postępowania przy wnoszeniu i rozpatrywaniu skarg, a także sankcje przewidziane za naruszenia Regulaminu określa Regulamin Komisji ds. skarg (Załącznik nr 3) działającej przy IAB Polska. W celu obsługi wszystkich spraw związanych z dobrowolnymi zobowiązaniami Regulaminu, została ustanowiona odpowiednia Komisja ds. skarg przy IAB Polska.

  Dane kontaktowe:
  IAB Polska
  ul. Puławska 39/77
  02-508 Warszawa
  e-mail: qualid@iab.org.pl

 2. Komisja ds. skarg jest wyłącznie właściwa do rozpatrywania skarg wynikających z powodu potencjalnych naruszeń zobowiązań Regulaminu. 
 3. Uprawnionymi do składania skarg są Uczestnicy Programu lub bezpośredni kontrahenci skarżonego Uczestnika Programu. Komisja ds. skarg może również samodzielnie wszczynać postępowanie skargowe. 
 4. W razie nieprzestrzegania warunków określonej formy Programu QUALID Uczestnik Programu może zostać ukarany utratą Stempla QUALID przez Komitet ds. skarg. Ukaranie utratą Stempla innego niż Stempel „AMBASADOR” nie wyłącza prawa do złożenia ponownego Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID. 
 5. Zarządowi IAB Polska powierza się nadzór nad bieżącym wykonywaniem zobowiązań wynikających z Regulaminu, w szczególności nad organizacją procedury składania skarg i prac w komisjach, działań promocyjnych oraz prawidłowego wykorzystania danych firmowych i logotypów lub innych oznaczeń indywidualizujących Uczestników Programu. Zarząd IAB Polska może powierzyć wykonywanie swoich zadań w powyższym zakresie odpowiedniej jednostce organizacyjnej, w tym stosownej Grupie Roboczej IAB Polska, funkcjonującej w ramach IAB Polska. 

XI Dane osobowe  

 1. Warunkiem udziału w Programie QUALID jest podanie przez Uczestnika Programu prawdziwych danych osobowych wskazanych we Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID. Udział w Programie QUALID jest dobrowolny. Złożenie Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID i wzięcie udziału w Programie QUALID oznacza akceptację postanowień zawartych w Regulaminie. W przypadku niepodania danych osobowych na potrzeby udziału w Programie QUALID nie będzie możliwe przystąpienie danego podmiotu do Programu QUALID.  
 2. IAB Polska udostępnia Uczestnikom Programu i osobom kontaktowym wskazanym we Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID szczegółowe informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych. Szczegółowe Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osoby w związku z dołączeniem do Programu QUALID dostępne są: https://www.iab.org.pl/szczegolowe-informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych-zwiazanych-ze-zgloszeniem-do-programu-qualid/ 
 3. Dane osobowe osoby kontaktowej wskazanej we Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID lub dane osobowe Uczestników Programu będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą będą przetwarzane przez IAB Polska (Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa) (administrator danych osobowych) w celu umożliwienia Uczestnikom Programu wzięcia udziału w Programie QUALID, w tym w szczególności celu przeprowadzenia Procesu Rejestracyjnego oraz Procesu Weryfikacji Uczestnika Programu. 
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych osoby kontaktowej we Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych [art. 6 ust 1 lit. f) RODO] polegający na możliwości organizacji Programu, w tym kontaktowaniu się z przedstawicielami podmiotów ubiegających się o przystąpienie do Programu Qualid oraz przedstawicielami Uczestników Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą będzie niezbędność takiego przetwarzania do wykonania zawartej umowy – postanowień niniejszego Regulaminu oraz do podjęcia działań przed jego zawarciem. 
 5. Osobom kontaktowym będącym przedstawicielami podmiotu ubiegającego się o przystąpienie do Programu QUALID oraz Uczestnikom Programu będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 6. W przypadku, gdy według osób, których dane IAB Polska przetwarza w związku z organizacją Programu QUALID, ich dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 7. Dane osoby kontaktowej wskazanej we Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID lub Uczestnika Programu będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą będą przekazywane podmiotom współpracującym z IAB Polska (odbiorcom danych), tj. w szczególności Interactive Advertising Institute Sp. z o.o., ul. Puławska 39 lok. 77, 02-508 Warszawa, a także podmiotom zapewniającym szeroko rozumianą obsługę prawną, księgową oraz IT na rzecz IAB Polska. 

XII Postanowienia Końcowe 

 1. Wszelkie zmiany do Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod domeną: https://www.iab.org.pl/regulamin-programu-qualid/. 
 2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej IAB Polska pod domeną określoną w ust. 1 powyżej. Uczestnicy Programu zostaną również powiadomieni z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu w trybie przesłania wiadomości e-mail (z załączonym projektem Regulaminu uwzględniającym dokonane zmiany) na adres e-mail Uczestników Programu wskazany we Wniosku o przystąpienie do Programu QUALID. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, a ponadto – w szczególności w odniesieniu do warunków świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie opisanym w Regulaminie (w tym za pośrednictwem formularza, o którym mowa w Rozdziale IV. ust. 2 Regulaminu) – postanowienia regulaminu serwisu https://www.iab.org.pl/, udostępnionego na stronie internetowej IAB Polska pod poniższym adresem: https://www.iab.org.pl/regulamin-serwisu-iab-org-pl/. 

Załączniki:  

 1. Wniosek o przystąpienie do Programu QUALID;  
 2. Wniosek o przystąpienie do Programu QUALID – Ambasador;  
 3. Regulamin Komisji ds. skarg;  
 4. Wzory graficzne Stempli z podziałem na formy Programu QUALID;  
 5. Wzór graficzny Stempla „AMBASADOR”;  
 6. Wzór graficzny Złotego Stempla „QUALID CERTIFIED”.